Roklen Value-MAT

Získejte přehled o hodnotě firmy

Zajímá Vás, jaká je v tuto chvíli tržní cena Vámi vybrané společnosti? Vyzkoušejte naší valuační kalkulačku, která ihned po zadání požadovaných údajů představí odhad ocenění Vámi vybrané firmy. Služba Roklen Value-MAT je pro registrované uživatele portálu Roklen24 zdarma.

Kalkulačka kombinuje dvě nejpoužívanější metody pro indikaci tržní hodnoty společnosti – tržní násobky a model diskontovaných finančních toků (DCF). Ke zjištění odhadu ocenění Vám postačí poslední účetní závěrka společnosti (rok t-1) a odhad vybraných položek finančních výkazů na současný rok (rok t).

Zadávací formulářVýkazy zisku a ztráty

Identifikace ve výkazech dle ČUS
Poslední rok = t-1
(audit nebo posl. závěrka)
Současný rok = t
(odhad)
Tržby
ř. 01 + 05
mil. Kč
Provozní výsledek hospodaření
ř. 30
mil. Kč
Odpisy majetku
ř. 18
mil. Kč
Nákladové úroky
ř. 43
mil. Kč
Daň z příjmů
ř. 49
mil. Kč
Výsledek hospodaření (čistý zisk)
ř. 52
mil. Kč
 
Rozvaha - Aktiva
automatický mezisoučet
mil. Kč
Pohledávky za upsaný základní kapitál
ř. 002
mil. Kč
Dlouhodobý majetek
ř. 003
mil. Kč
Oběžná aktiva
ř. 031
mil. Kč
    z toho krátkodobý finanční majetek
ř. 058
mil. Kč
Časové rozlišení
ř. 063
mil. Kč
 
"Neprovozní" aktiva (pokud nelze identifikovat, zadejte 0)"
Definice neprovozních aktiv - jedná se o majetek oceňované společnosti, který není nutný pro provoz společnosti a lze jej běžně odprodat. Pro účely Value-matu zadávejte hodnotu neprovozního majetku v účetní hodnotě. Typické příklady: - nepoužívané nemovitosti
- nepoužívané výrobní prostředky určené k prodeji
- finanční investice (podíly v jiných společnostech)

 
 
Rozvaha - Pasiva
automatický mezisoučet
mil. Kč
Vlastní kapitál
ř. 067
mil. Kč
Cizí zdroje
ř. 086
mil. Kč
    Bankovní úvěry a výpomoci
ř. 115
mil. Kč
Časové rozlišení
ř. 119
mil. Kč
 
Odvětví


Tempo růstu tržeb v následujícíh 10 letech (p.a.)
%
Definice - Roční tempo růstu tržeb v následujících 10 letech by mělo odpovídat technickým a ekonomickým možnostem oceňované společnosti s cílem stabilizovat objem tržeb na konci 10. roku. Obvykle by mělo tempo růstu tržeb odpovídat alespoň inflaci. Další případné navýšení by mělo být odrazem reálných pozitivních trendů (i) v oblasti obchodní strategie společnosti (získání nových trhů, zákazníků, technologií, apod.), (ii) odvětví, ve kterém společnost působí a (iii) ekonomického cyklu obecně. Model nepočítá s významnými investicemi do výrobních prostředků, v jejichž důsledku by objem produkce/tržeb mohl výrazně růst. Doporučené meze hodnoty jsou 1 % - 10 %.
Tempo růstu výkonnosti společnosti (volného cash flow) po 10. roce
%
Definice - Tempo růstu volného cash flow společnosti (po dosažení stabilizace v 10. roce) v modelu by mělo reálně odpovídat růstu cen v dané ekonomice. Při jeho odhadu je nejrelevantnější údaj ukazatele inflačního cíle ČNB pro dané období. Doporučené meze hodnoty jsou 0 % - 3 %.
 
 
 
Kontrola rovnosti aktiv a pasiv (aktiva se musí rovnat pasivům )
Bankovní dluh > celkové cizí zdroje (bankovní úvěry nemohou být větší než celk. cizí zdroje)
Hotovost > Oběžná aktiva (hotovost nemůže být větší než oběžná aktiva)
Neprovozní aktiva < dlouhodobý majetek společnosti
 
 

Základní předpoklady kalkulačky
Předmětem ocenění je podnik výrobního či obchodního charakteru (tedy nikoliv banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry či holding), který disponuje výnosovým potenciálem. Podniky ztrátové nelze v rámci Roklen kalkulačky ocenit a pro jejich ocenění je třeba zvolit likvidační metodu. Dále se předpokládá pokračování fungování podniku v dohledné budoucnosti tzv. going- concern princip, přičemž lze dostatečně přesně odhadnout budoucí vývoj hospodaření.
O metodách valuace Při oceňování společností jsou standardně používány 2 základní metody:

1. Ocenění pomocí výnosových metod: Metoda odvozuje hodnotu společnosti od budoucích příjmových toků, kterých je společnost schopna dosáhnout. Nejznámější a v praxi nejvyužívanější formou je tzv. metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Ta na základě odhadu budoucí výkonnosti společnosti, vývoje příslušného odvětví a dané ekonomiky vypočte budoucí volné peněžní toky (free cash flow), které jsou k dispozici vlastníkům nebo akcionářům firmy (free cash flow to equity FCFE). Součet všech budoucích peněžních toků, upravených úrokovou sazbou (požadovanou mírou návratnosti) na současnou hodnotu, tvoří hodnotu společnosti.

2. Ocenění pomocí komparativních metod (metoda násobků): Tato metoda odvozuje hodnotu společnosti od hodnoty srovnatelné společnosti působící v obdobném oboru, u které je známá tržní cena. Poměřením dvou finančních ukazatelů srovnatelné společnosti (například tržní ceny a čistého zisku) jsou pak získány hodnoty - násobky, kterými jsou vynásobeny příslušné hospodářské ukazatele oceňované firmy (př. čistý zisk, provozní zisk, tržby, atd.). Takováto jednoduchá kalkulace pak přináší nástin ohodnocení vybrané společnosti. V praxi slouží jako doplňující metoda k ocenění pomocí výnosových metod.

Použité metody detailně

1. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF - FCFE metoda) počítá s dvěma fázemi – první fáze uvažuje vývoj společnosti v následujících 10 letech, následující fáze počítá s vývojem tržeb od konce první fáze do nekonečna (tzv. terminální fáze). Požadovaná míra návratnosti, představující náklady na vlastní kapitál při dané míře zadlužení podniku, převádí uvažovaný volný peněžní tok pro akcionáře (FCFE) za každý rok na současnou hodnotu. 

1. fáze: Parametry výpočtu první fáze vycházejí ze zadávacího formuláře, makrodat a odvětví, ve kterém podnik působí . Value-MAT bere jako vstupní parametr z hlediska výkonnosti oceňované firmy rok t, což je probíhající (tedy, nikoliv ukončený) finanční rok společnosti. Z roku t přebírá oceňovací model většinu poměrových ukazatelů (EBITDA marže, zadlužení společnosti, výši hotovosti, souhrn aktiv, provozní závazky apod.), které pak přenáší do období t+1 až t+10.

2. fáze: Tato fáze se soustřeďuje na období po roce t+10, kdy z něj přebírá hodnotu volného cash flow, projektuje toto cash flow do „nekonečna“, přičemž ho každoročně zvyšuje o odhadovanou roční míru růstu definovanou v zadávacím formuláři a zároveň diskontuje o vypočtenou úrokovou míru. Roční míra růstu volného peněžního toku FCFE by v této fázi měla vycházet z dlouhodobých možností trhů (horní limit = dlouhodobý růst HDP, dolní limit = u zdravých podniků na úrovni dlouhodobé očekávané inflace ).

Výsledná hodnota podniku je dána součtem provozní hodnoty podniku (tj. součtem diskontovaných peněžních toků FCFE z 1. a 2. fáze)

+ neprovozních aktiv  a
+ nadbytečné hotovosti.

Za neprovozní aktiva jsou považována aktiva, která nesouvisí s hlavní činností nebo oborem podnikání společnosti (nevyužité pozemky, dlouhodobý finanční majetek, nadbytečná hotovost apod.) Neprovozní aktiva se uvádějí v tržní ceně, pokud není známa, uvedou se v ceně účetní. Pro účely Value-MATu prosím zadávejte v účetní hodnotě.

Specifika metody DCF: Pokud oceňovaná společnost negeneruje dostatečné cash flow (může být zapříčiněno nízkou marží, potřebou externího financování, apod.), které může být k dispozici akcionářům, nelze Value-MAT použít, resp. generuje zápornou hodnotu vlastního kapitálu společnosti. Projekce Cash flow je významně ovlivněna finančními parametry zadanými v roce t. Datem ocenění je vždy začátek roku t.

2. Metoda násobků čerpá z dostupných dat o evropských společnostech z jednotlivých odvětví, sestavených známým odborníkem ve světě valuací – americkým profesorem Aswathem Damodaranem ze Stern School of Business na univerzitě v New Yorku. Příslušnými násobky z této databáze jsou násobeny provozní zisky EBITDA, EBIT a čistý zisk oceňované společnosti, což představí tři indikativní hodnoty vybrané společnosti.

Specifika u metody násobků: Násobky jsou aplikovány na finanční výsledky společnosti v roce t-1. Pokud společnost negeneruje pozitivní výsledky v roce t-1 na úrovni EBITDA, či EBIT, nelze použít tuto metodu ocenění, resp. generuje potom zápornou hodnotu.

Upozornění z hlediska možnosti aplikace kalkulačky Value-MAT. Obě oceňovací metody lze použít jen na společnosti s výnosovým potenciálem.

Důležité upozornění
Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační a vychází z ocenění firem, které podnikají ve vybraném odvětví. Přesná hodnota se může od vypočteného odhadu lišit s ohledem na specifický charakter dané společnosti, jedinečnost jejího business plánu i na podmínky v oboru, ve kterém společnost působí.
Společnost Roklen Fin a.s. nenese odpovědnost za použití vypočtených hodnot. Vypočtené hodnoty nemohou být bez předchozího souhlasu Roklen Fin a.s. jakkoliv komunikovány třetím stranám a publikovány.
 
Roklen Corporate Finance

Value-Mat pro Vás připravili analytici společnosti Roklen Corporate Finance.

Chcete zjistit přesnou hodnotu společnosti nad rámec jednoduchého modelu kalkulačky Value-MAT?

Nenašli jste odvětví společnosti, kterou chcete ocenit?

Kontaktujte náš tým Roklen Corporate Finance:

Tel: +420 236 071 606
E-mail: cf@roklen.cz
Web: http://www.roklencf.cz/

Fundlift logo

Propojujeme investory z řad veřejnosti s růstovými projekty.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.