Běžný účet platební bilance se v červnu dostal do schodku 1,6 mld. Kč

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červnu 1,6 miliardy korun. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 34,1 miliard. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv jsou vykázány dividendy z přímých investic ve výši 26 miliard. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 3,4 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu jedné miliardy.

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 15,1 mld. Kč, vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvýšením pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 6,2 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 9 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu stagnuje.

Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 89,1 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném snížení přijatých depozit). Příliv portfoliových investic byl částečně kompenzován splacením emise zahraničního dluhopisu vlády ve výši 2 mld. EUR. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu přešlo od března do odlivu kapitálu a v červnu se saldo odlivu dále zvýšilo.

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 107,4 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Odliv v položce ostatního kapitálu byl částečně kompenzován čerpáním finančního úvěru ve vládním sektoru. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o  4,7 mld. Kč.

Newsletter