Česká spořitelna zaznamenala v 1Q meziroční nárůst provoz. zisku o 11,2 %.

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2019 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle IFRS ve výši 3,9 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2018 činil 4,1 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak čistý zisk snížil o 3,1 %. Avšak, provozní zisk zaznamenal výrazný nárůst o 11,2 % na 5,4 mld. Kč.

„Dobrý stav české ekonomiky se pozitivně odrazil na dosažení našich obchodních výsledků za 1. čtvrtletí. V porovnání
s předcházejícím rokem jsme za první tři měsíce dokázali poskytnout více úvěrů jak obyvatelům, tak i firemní klientele. Objem portfolia hypoték domácnostem vzrostl meziročně téměř o 10 %. Výborného výsledku jsme dosáhli také v oblasti depozit, jejichž objem se navýšil o více než o 9 %. Zlepšování naší vlastní efektivity se projevilo v nárůstu provozního zisku,“ zhodnotil předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Největší podíl na nárůstu provozního zisku měl čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody a navyšováním úrokových sazeb. Nárůst provozního zisku přímo souvisí se zlepšením ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 47,3 % z 48,9 % v 1. čtvrtletí 2018. Na poklesu celkového objemu konsolidovaného čistého zisku se výrazně podílel povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize, který se zvýšil o více než 50 % na 0,7 mld. Kč.

Čistý úrokový výnos výrazně vzrostl ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 o 11,3 % na 7,3 mld. Kč. Na růst čistého úrokového výnosu jako nejdůležitější složky provozních výnosů měly největší vliv rostoucí úvěrové obchody a pět zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou v průběhu roku 2018. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 2,27 % na 2,10 % navzdory nárůstu některých úrokových sazeb. Pokles byl způsoben vysokým objemem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračujícím konkurenčním tlakem na bankovním trhu. Bez mimořádného růstu nízkoúročených aktiv poklesla čistá úroková marže z 2,71 % na 2,60 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil meziročně o 2,8 % na 2,2 mld. Kč. Nárůst byl způsoben zejména příjmy ze správy finančního majetku, z prodeje pojišťovacích produktů a optimalizací nákladových poplatků na úvěrové provize. Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání klesl o 12,4 % na 0,6 mld. Kč, což bylo ovlivněno nižšími výnosy z obchodování s deriváty a cennými papíry.

Celkové provozní náklady se ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 zvýšily o 4,2 % na 4,8 mld. Kč. Největší růst zaznamenaly náklady na zaměstnance, které především kvůli nárůstu mezd ve 2. čtvrtletí 2018 narostly o 7,2 %. Navzdory vyššímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů klesly ostatní správní náklady o 4,0 %. Důvodem poklesu byla implementace účetního standardu IFRS 16, která vedla k strukturálním změnám ve Výkazu zisků a ztrát, především mezi ostatními správními náklady (pokles) a odpisy hmotného a nehmotného majetku (nárůst).

Zisk ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhl výše 0,3 mld. Kč. Navzdory pozitivnímu dopadu do Výkazu zisků a ztrát došlo k meziročnímu zhoršení kvůli mimořádně velkému rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika v 1. čtvrtletí 2018. Kvalita úvěrového portfolia zůstává na vysoké úrovni s nízkým objemem nových úvěrů v selhání.

Ostatní provozní výsledek (-0,7 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nesouvisející s běžnou činností Skupiny, tvorbu rezerv a výsledky z prodeje či přecenění hmotného a nehmotného majetku. V této položce byl rovněž zahrnut povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize ve výši 684 mil. Kč, což znamenalo výrazný nárůst (+52,1 %) ve srovnání s příspěvkem placeným v 1. čtvrtletí 2018 (450 mil. Kč).

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 o 9,1 % na 992,0 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 7,9 % na 684,1 mld. Kč. Vklady korporátní klientely vzrostly o 3,9 % na 202,2 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru se v meziročním srovnání výrazně zvýšily o 31,1 % na 105,7 mld. Kč.

Newsletter