ČR: Finální revize HDP za třetí čtvrtletí potvrdila meziroční poklesl o 5 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 2,8 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 5,1 % a míra úspor klesla o 2,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 2,1 procentního bodu.
Nefinanční podniky: vzrostla míra zisku, klesla míra investic

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 45,2 %, což je o 1,5 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,5 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku byla ovlivněna zejména odpuštěním sociálních příspěvků zaměstnavatelů u malých podniků a dotacemi.  Celkové mzdové náklady nefinančních podniků poklesly meziročně o 2,6 %1Míra investic proti předchozímu čtvrtletí klesla o 2,1 p. b. a dosáhla 26,7 %. Meziročně se snížila o 2,7 p. b.1 .

Domácnosti: reálné příjmy domácností vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatelvzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 2,8 %, meziročně o 2,0 %1. Vzhledem k nízké srovnávací základně vzrostla reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně o 5,1 %. Meziročně se reálná spotřeba snížila o 2,7 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 36 089 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 9,9 %, meziročně o 0,1 %1. Do výrazného mezičtvrtletního růstu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru ve 2. čtvrtletí. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 17,2 %. Nicméně meziročně byla míra úspor domácností vyšší o 5,1 p. b. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,4 p.b. a dosáhla 8,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,1 p.b.

Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2018 a 2019. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2020. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 6,9 % a meziročně poklesl o 5,0 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Sezónně neočištěný údaj
Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

Newsletter