ČSÚ: Bilanci ovlivnil nižší vývoz motorových vozidel

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 4,4 mld. Kč, což byl meziročně o 25,7 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně nižší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 8,8 mld. Kč vlivem nižšího vývozu o 8,5 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit s ropou a zemním plynem o 8,2 mld. Kč a základními kovy o 6,0 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem o 4,8 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v únoru meziročně zhoršila o 6,1 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 19,3 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 7,0 % na 329,7 mld. Kč a dovoz o 16,5 % na 334,1 mld. Kč. Únor 2022 měl stejný počet pracovních dní jako únor 2021.

„Zahraniční obchod v únoru skončil v deficitu 4,4 mld. Kč. V minulých letech přitom platilo, že druhý kalendářní měsíc roku býval většinou ve znamení kladné obchodní bilance. Hůře se daří zejména vývozu motorových vozidel a jejich dílů, kde meziročně horší údaje pozorujeme už osmý měsíc v řadě,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,6 % a dovoz o 0,3 %.

V lednu až únoru 2022 dosáhl přebytek obchodní bilance 3,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 42,2 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 10,2 % a dovoz o 18,6 %.

____________________


Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

___________________
Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 a 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
 https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 09. 05. 2022

Newsletter