ČSÚ: Příjmy domácností v roce 2019 reálně vzrostly o 5,6 %

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2019 reálně vzrostl o 5,6 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 3,4 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 7,1 % HDP.

Nefinanční podniky: míra zisku i investic ve 4. čtvrtletí vzrostla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 46,8 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,2 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 5,2 %1. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,9 p. b. a dosáhla 29,4 %. Meziročně vzrostla o 0,7 p. b.1

Domácnosti: příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 1,1 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,1 %, meziročně o 5,4 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně rychlejším tempem, konkrétně o 1,4 % a meziročně o 3,3 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 36 901 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 2,8 %.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 13,2 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí nezměnila a dosáhla 8,5 %.

Nefinanční podniky v roce 2019: růst mzdových nákladů o 6,5 %

Míra zisku v roce 2019 klesla na 46,5 %, což bylo o 0,1 p. b.1 méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. V nominálním vyjádření zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 6,5 %1. Míra investic se proti roku 2018 snížila o 0,5 p. b.1 a dosáhla 28,5 %.

Domácnosti v roce 2019: reálný příjem vzrostl o 5,6 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2018 o 5,6 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla o 2,2 p. b. pomalejším tempem, tedy o 3,4 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2019 hodnoty 35 043 Kč1 a oproti roku 2018 se reálně zvýšil o 3,0 %.

Míra úspor v roce 2019 dosáhla 13,2 % a byla o 2,3 p. b.1 vyšší než v roce 2018. Míra investic sektoru domácností v roce 2019 dosáhla 8,7 % a mírně tak klesla o 0,1 p. b.1

Vztah k zahraničí v roce 2019: zisky ze zahraničních investic dosáhly téměř 401 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,1 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 319 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 82 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR. 

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 38 mld. Kč a dosáhlo -254,0 mld. Kč.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2019 o 3,9 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2019 o 4,1 %.

Newsletter