Čtvrtletní sektorové účty za 4Q 2020: Spotřební výdaje domácnosti na obyvatele v roce 2020 klesly o 2,9 %

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2020 reálně vzrostl o 2,8 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně poklesla o 2,9 %. Míra úspor stoupla proti roku 2019 o 6,2 p. b. na 18,7 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 7,0 % HDP.

Nefinanční podniky: míra zisku i investic ve 4. čtvrtletí klesla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 45,2 %, což je o 0,4 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 1,7 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku byla meziročně ovlivněna zejména přijatými dotacemi.  Celkové mzdové náklady nefinančních podniků klesly meziročně o 0,2 %1Míra investic se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 p. b.a dosáhla 26,1 %. Meziročně klesla o 4,8 p. b.1

Domácnosti: příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 3,4 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatelvzrostl
ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,4 %, meziročně o 4,9 %1Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 3,4 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 38 973 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 2,1 %, meziročně o 1,6 %.

Výsledkem výrazného poklesu výdajů domácností a růstu jejich příjmů byla historicky nejvyšší míra úspor, a to 23,3 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností vyšší o 5,4 p. b., meziročně o 9,2 p. b.1 Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí klesla o 0,4 p. b. a dosáhla 7,7 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,6 p. b.1

Nefinanční podniky v roce 2020: pokles míry investic o 2,1 p. b.

Míra zisku v roce 2020 dosáhla 44,9 %, což bylo o 0,2 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku v ČR zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. V nominálním vyjádření zisky meziročně poklesly, avšak méně než přidaná hodnota. Důvodem byl růst přijatých dotací a pokles mzdových nákladů, které se snížily meziročně o 1,3 %1Míra investic se proti roku 2019 snížila o 2,1 p. b.1 a dosáhla 27,0 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2020
Míra zisku 45,0 43,9 45,6 45,2 44,9
Míra investic 26,5 28,7 26,7 26,1 27,0


Domácnosti v roce 2020: reálný příjem vzrostl o 2,8 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2019 o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla o 2,9 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2020
Reálné příjmy 2,7 0,9 2,6 4,9 2,8
Reálná spotřeba (výdaje) 0,9 -6,5 -2,2 -3,4 -2,9

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2020 hodnoty 36 025 Kč1 a oproti roku 2019 reálně poklesl o 1,3 %. Do poklesu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Míra úspor v roce 2020 dosáhla 18,7 % a byla o 6,2 p. b.1 vyšší než v roce 2019. Míra investic sektoru domácností v roce 2020 dosáhla 8,6 % a klesla tak o 1,0 p. b.1

Vztah k zahraničí v roce 2020: zisky ze zahraničních investic dosáhly 393 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,0 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 217 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 176 mld. Kč. Ačkoli byl odliv dividend meziročně o téměř 110 mld. Kč nižší, zůstává ziskovost přímých zahraničních investic v ČR vysoká.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména příjmy ze zaměstnání a dotacemi. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 118 mld. Kč a dosáhlo -229 mld. Kč.

V reálném vyjádření klesl hrubý národní důchod v roce 2020 o 2,5 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření klesl v roce 2020 o 2,7 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2020 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP klesl ve 4. čtvrtletí meziročně o 4,8 %, ale ve srovnání s předchozím čtvrtletím stoupl o 0,6 %. HDP v roce 2020 klesl o 5,6 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Sezónně neočištěný údaj
Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Newsletter