Dnes je poslední den, kdy si lze zažádat o vrácení DPH zaplacené v jiných státech EU

Každý český plátce DPH má možnost žádat o vrácení této DPH zaplacené za zboží a služby, přesto řada českých plátců DPH o této možnosti neví a připravuje se tím zbytečně o daňovou výhodu.

„Žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU je při splnění daných podmínek možné podat prostřednictví elektronického portálu české daňové správy. Za tím účelem je ale nutné nechat si předem do této elektronické aplikace zřídit přístup,“ vysvětluje Tomáš Jaček, daňový specialista KODAP. Místně příslušný český správce daně má na udělení přístupu lhůtu 15 dnů. S tím je nutné při zpracování žádosti počítat, aby se nestalo, že plátce obdrží přístupové údaje až po 30. září, kdy už mu nárok na vrácení daně zanikl.

Částka požadovaná k vrácení v jednom státě EU za celý předchozí kalendářní rok nesmí být nižší než 50 EUR. Žádost je také možné podat za kratší období, než je kalendářní rok, minimálně ale 3 měsíce. V takovém případě činí minimální výše nárokovatelné DPH 400 EUR. Zahraniční úřad má základní lhůtu k posouzení žádosti 4 měsíce. Tato lhůta běží od okamžiku přijetí žádosti tímto úřadem, což zpravidla bývá i několik dnů po podání žádosti u českého FÚ. Zahraniční správce daně může žadatele vyzvat k doplnění informací, popř. doložení dokladů, potom se lhůta prodlužuje o dva měsíce. Celková lhůta pro vyřízení žádosti je omezena na 8 měsíců. Rozhodne-li příslušný zahraniční úřad o žádosti kladně, potom má 10 pracovních dnů na připsání vrácené částky na bankovní účet žadatele.

„Doporučujeme předat informaci o možnosti vrácení DPH také zahraničním obchodním partnerům a společnostem ve skupině. Ti mají zpravidla možnost podat naopak žádost o vrácení české DPH z plnění, která jim poskytli v roce 2018 čeští plátci DPH. Rovněž zde platí mezní termín 30. září 2019,“ dodává Tomáš Jaček ze společnosti KODAP.

Newsletter