Do Česka dorazil překlad polského rozhodnutí o lomu Turow, organizace se mohou odvolat

Do Česka oficiálně dorazilo environmentální rozhodnutí polského Regionálního ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi o posouzení vlivů prodloužení těžby na dole Turow. Stanovisko polského úřadu je kladné. Ministerstvo životního prostředí dnes rozhodnutí polského úřadu zveřejnilo v plném znění a v českém jazyce na svých stránkách. Česká veřejnost má podle polského práva možnost se proti rozhodnutí polského úřadu odvolat výhradně prostřednictvím ekologických organizací. Posledním dnem odvolací lhůty je 17. 3. 2020.

Kdo se může odvolat

Právo na odvolání proti rozhodnutí polského úřadu mají dle polské legislativy pouze ekologické organizace, jejichž cílem a účelem je ochrana životního prostředí, a které vykonávaly svojí činnost v předchozích alespoň 12 měsících. Dále se proti rozhodnutí mohou odvolat veřejně prospěšné organizace, které prokážou souvislost své působnosti s předmětem řízení.

Kam se odvolat, do kdy a jakým způsobem

Odvolání je třeba zaslat Regionálnímu ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi s tím, že je podáváno druhoinstančnímu Generálnímu ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě a to písemně, telegraficky, ústně do protokolu, faxem nebo elektronicky. Odvolání a veškerá jiná podání vůči polským správním orgánům musí být činěna výhradně v polském jazyce.

Posledním dnem odvolací lhůty je 17. 3. 2020. Rozhodným datem pro podání odvolání v listinné podobě není datum podání českému poskytovateli poštovních služeb, ale datum podání polskému poskytovateli poštovních služeb, resp. datum, kdy český poskytovatel poštovních služeb předá podání polskému poskytovateli poštovních služeb.

Co musí odvolání obsahovat

údaje o subjektu podávajícím odvolání,

vlastnoruční čitelný podpis subjektu činícího podání nebo jeho zmocněnce

vymezení napadeného rozhodnutí (uvedení jeho číslo jednacího, data vydání a vydávajícího správního orgán – tyto údaje jsou patrné z textu rozhodnutí)

vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím prvostupňového správního orgánu a odůvodnění tohoto nesouhlasu.

Polské právo a způsoby i termíny pro odvolání se poměrně zásadně liší od českého práva, proto prosím věnujte pozornost detailům, které MŽP popisuje ve vyhlášce:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/pokracovani_tezby_hnedeho_uhli/$FILE/OPVIP-Verejna_vyhlaska_-_rozhodnuti_o_environmentalnich_podminkach_pro_zamer_Pokracovani_tezby_loziska_hnedeho_uhli_Turow-20200217.pdf

Rozhodnutí polského úřadu v českém i polském jazyce je zveřejněno zde: https://www.mzp.cz/cz/pokracovani_tezby_hnedeho_uhli

Celý mezistátní proces EIA a dokumentaci k němu je možné najít zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M

Newsletter