INTRASTAT: Co je a k čemu slouží? Pozor na možné sankce!

Statistický systém INTRASTAT je založen na povinném výkaznictví pro ekonomické subjekty, které provádí vnitrounijní obchod, je závazný a ve svých základních principech stejný ve všech státech EU. Zajištění a provoz systému INTRASTAT (např. formy výkazu, organizační zabezpečení) však řeší jednotlivé státy EU tak, jak to nejlépe vyhovuje jejich státní administrativě. V různých zemích EU tedy sběr údajů pro systém INTRASTAT zajišťují různé orgány státní správy (např. národní statistické úřady, národní úřady celní nebo i národní banka).

Povinnost vykazování údajů v systému INTRASTAT je stanovena ustanoveními předpisů EU, které jsou v ČR upraveny zejména Vyhláškou č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství, celním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Podle těchto předpisů je systém INTRASTAT v ČR upraven následujícím způsobem.

Koho se povinnost týká

Povinnost vykazovat údaje v systému INTRASTAT se týká subjektů, které překročí tzv. asimilační práh při přijetí zboží z jiného členského státu EU nebo při odeslání zboží do jiného členského státu EU. „Asimilační práh byl stanoven pro odesílání zboží ve výši 12 000 000 Kč (dříve platila hranice 8 000 000, která se později zvýšila na 12 000 000) a pro přijetí zboží ve výši 12 000 000 Kč a vychází
z fakturované hodnoty zboží, odděleně pro přijetí a pro odeslání zboží. Překročením asimilačního prahu se subjekt stane osobou povinnou k vykazování, tak zvanou zpravodajskou jednotkou,“ vysvětluje Jaroslav Štěpán, MBA z Intastateu.com, poskytovatele reportingu Intrastat pro firmy i jednotlivce.

Jak a komu vykazovat?

Výkazy s údaji pro systém INTRASTAT se podávají souhrnně za sledované období, kterým je kalendářní měsíc, a podávají se jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne v měsíci následujícím po sledovaném období. Zvlášť se podávají výkazy za odeslání zboží a zvlášť za přijetí zboží. Jako orgán, v jehož kompetenci bude sběr údajů, byla v ČR určena celní správa a výkazy se tedy podávají příslušným celním úřadům.

Pro účely vykazování údajů pro INTRASTAT byl předepsán tiskopis – výkaz pro INTRASTAT – zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží, který je možné vyhotovovat v papírové formě nebo údaje předávat celnímu úřadu elektronicky v předepsaném formátu.

Co vše se vykazuje?

Systému INTRASTAT podléhá veškeré zboží se statusem EU a zboží v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem, které je dočasně odesíláno, resp. přijímáno jiným členským státem, než ve kterém bylo do těchto režimů propuštěno.

„Informace ze systému INTRASTAT musí být srovnatelné s informacemi, které byly před vstupem ČR do EU získávány statistikou zahraničního obchodu založenou na celní statistice. To znamená,
že systém musí zachycovat pohyb zboží v čase, prostoru a dostatečném zbožovém detailu, ale také sledovat obchodní operace, na základě kterých k pohybu zboží dochází,“ upozorňuje Jaroslav Štěpán, MBA z Intastateu.com, poskytovatele reportingu Intrastat pro firmy i jednotlivce.
Do systému INTRASTAT jsou tedy uváděny obdobné údaje, jaké se uváděly do písemných celních prohlášení podávaných za účelem propuštění zboží do některého z celních režimů. Jsou to zejména údaje podpoložce zboží dle celního sazebníku EU (TARIC), o fakturované ceně v Kč, o statistické hodnotě v Kč, druhu transakce (obchodní operace), o dodací podmínce atp.

Samostatně jsou stanovena pravidla pro vykazování údajů o trojstranných obchodech nebo zvláštních pohybech zboží, jako je např. přijetí nebo odeslání investičních celků, přijetí nebo odeslání časově rozložených zásilek apod.

Pozor na možné sankce!

Každá osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR je povinna sdělit celním orgánům pravdivé informace o vnitrounijním obchodu způsobem a s použitím dokladu, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů
o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství,
a poskytnout celním orgánům nezbytnou součinnost.

Celní úřad je, dle ustanovení § 319 zákona č. 13/2004 Sb., celní zákon v platném znění, oprávněn za neplnění těchto povinností pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Agendu lze přenechat odborníkům

Pro vyhotovování výkazů pro INTRASTAT a pro jeho předávání celnímu úřadu si může zpravodajská jednotka zvolit a zmocnit zástupce, který může za zpravodajskou jednotku údaje pro systém INTRASTAT vykazovat a následně je předávat příslušnému orgánu. Takové zastoupení musí být učiněno písemným zmocněním, smlouvou nebo jiným dokumentem, který bude možné prokázat.

Newsletter