Kde ještě letos porostou mzdy a ve kterých oborech stagnují?

Trend silné ekonomiky pokračoval i v roce minulém a poprvé v historii počet volných míst překročil počet nezaměstnaných osob v České republice. I proto se mzdy v mnoha odvětvích dočkaly dalšího růstu. Jak ukazuje každoroční průzkum mezd personální společnosti Hays zaměřený na pozice specialistů, navzdory přetrvávajícímu nedostatku personálu se však objevují obory a společnosti, které růst mezd postupně omezují a dalšímu navyšování se brání.

Průzkum vznikl vyhodnocením sedmi tisíc pracovních nabídek v registrovaných průběhu roku 2018 a rozborem dat poskytnutých více než dvaceti tisíci potenciálními uchazeči o pracovní místa.

Aktuálně vypjatá situace na pracovním trhu nutí firmy měnit své zavedené náborové strategie a postupy. Ze strany uchazečů je patrný zájem o individuální přístup, otevřenost a jednoduchost výběrových řízení.

„Kvalifikovaných odborníků s praxí je nedostatek, trh nadále zůstává otevřen uchazečům bez zkušeností. Pozitivní změnou však je, že procento studentů vysokých škol bez pracovní praxe se stále snižuje. Obory vytížené extrémní poptávkou, jako například informační technologie si již s lokálním trhem nevystačí a obrací se s poptávkou stále častěji i do zahraničí,“ komentuje Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro ČR a Rumunsko.

Pracovníci chybí všude, poptávka rostla napříč odvětvími

Největším nedostatkem personálu trpí stále průmysl – výroba a informační technologie. Poptávka rostla v roce 2018 ve všech odvětvích, společnosti se častěji spoléhají na zahraniční uchazeče. To se netýká pouze personálu na nekvalifikované role, firmy v zahraničí oslovují více potenciálních uchazečů na pozice specialistů. Zaměřují se také na české vysoké školy, kde cílí nejen na lokální absolventy, i podíl zahraničních studentů je zde poměrně významný. Zejména Praha pak v tomto směru těží ze své oblíbenosti – pravidelně se umisťuje na předních příčkách z hlediska preferovaných destinací jak pro turisty, tak pro život a práci cizinců. Stoupá tak i počet pracovníků ze zemí jako je Německo, Rakousko nebo Velká Británie, přestože české mzdy tamějších úrovní nedosahují.

Společnosti hledají nové způsoby, jak obsadit svá volná místa

Společnosti bojují s nedostatkem zaměstnanců různými způsoby. Nákladné náborové kampaně v médiích, intenzivní komunikace na sociálních sítích, investice do zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci – společnosti hledají nové a často i velmi kreativní cesty, jak zaujmout a nalákat ty správné uchazeče. „Řešením, které v minulém roce začaly společnosti častěji vyhledávat a poptávat je například Outsourcing náboru zaměstnanců, označovaný jako RPO, kdy společnost zadá komplexní náborové aktivity externí firmě. Sama se pak stará především o rozvoj zaměstnanců a další strategické firemní záležitosti.“, říká Ladislav Kučera. Je patrný odklon uchazečů od klasické tištěné i online inzerce, nábor se tak přesouvá na sociální sítě.  „Řada společností v minulém roce významně investovala do propagace firmy jako perspektivního zaměstnavatele. Je to správná strategie, protože uchazeči velmi pozitivně reagují na kvalitní a jasnou komunikaci, oceňují snahy zaměstnavatelů o vylepšení benefitů či proaktivitu ovlivňující spokojenost na pracovišti,“ doplňuje Ladislav Kučera.

Mzdy v některých oborech stagnují, do popředí půjdou benefity

Rok 2019 může přinést řadu změn. Mzdy napříč odvětvími rostly zejména v posledních dvou letech významně. Některé sektory reagovaly na změny na trhu později a proto lze další navyšování očekávat i v průběhu roku 2019. „Na druhou stranu, některé obory již pokračující růst mezd nepodporují, dokonce omezují, jejich současná výše se přiblížila maximu. Překvapivě tento trend pozorujeme i v oborech vysoce exponovaných jako je inženýring a informační technologie. Zde docházelo na kvalifikovaných rolích zejména v druhé polovině roku 2018 k výraznému zpomalení růstu mezd a již jen velmi mírnému navýšení a obdobný stav je očekáván i v roce letošním. I v mnoha dalších oborech pozorujeme tendenci zaměřit se v budoucím období spíše na oblast benefitů. Oproti tomu lze očekávat další růst mezd na obchodních rolích, na pozicích s nižší potřebou kvalifikace nebo v maloobchod. Kromě toho, plánované  zvýšení platů ve státní sféře se může v důsledku promítnout také do ohodnocení některých profesí soukromého sektoru,“ komentuje výsledky průzkumu Ladislav Kučera. 

Vývoj pracovního trhu a mezd v konkrétních sektorech

Finance a účetnictví : příležitostí je více, mzdy už ale nerostou
Pozic v sektoru financí v roce 2018 výrazně přibylo, jak pro juniorní uchazeče, tak i pro ty zkušené, zvýšila se i ochota uchazečů ke změně. Větší význam přikládají lokalitě, ochota k delšímu dojíždění se snižuje. Mzdy v sektoru financí a účetnictví dosáhly maximálního tempa růstu v roce 2017, a to napříč celým spektrem pozic. Tyto mzdy většina společností nastavila jako maximální a k dalším nárůstům v průběhu roku 2018 už ve větší míře nedocházelo. V roce 2019 se očekává mírný úbytek pozic a k navyšování mezd bude docházet patrně jen v individuálních případech. Nejžádanější benefity v sektoru jsou dovolená navíc, flexibilní pracovní doba či Home office, vzdělávání a tréninky, finanční bonusy.
Bankovnictví: ani rok 2018 nepřinesl výrazné změny mezd
Mzdy rostly v průměru napříč sektorem do výše 5%, což je ale v porovnání s rokem přechozím mírné zrychlení. Banky prochází pokračující modernizací za účelem zlepšení služeb. S tím souvisí přechod směrem k agilním týmům a změna organizačních struktur uvnitř bank. Tyto změny zapříčinily nárůst poptávky po specialistech v oblasti digital marketingu včetně e-commerce a specialistech zaměřených na vývoj digitálních platforem. Mzdy na těchto exponovaných rolích tak rostly i o 10%. V oblasti benefitů jsou banky velmi štědré – v nabídce nechybí obvykle možnosti zdravotního volna až 21 dnů, dovolené navíc nad 25 dnů, home office, občerstvení na pracovišti, kurzy jógy, sebeobrany, relax zóny, multisport karty, systém cafeteria a další. Pro rok 2019 se očekává opět zpomalení růstu mezd na 2-5%, firmy se budou zaměřovat více na retenci a propagaci bankovního sektoru jako zaměstnavatele.
Administrativa, právo a lidské zdroje: GDPR přináší do sektoru nové pozice 
V uplynulých dvou letech byly na podpůrné týmy kladeny výrazně zvýšené nároky, což znamenalo růst těchto týmů a rozdělování zodpovědností. Řadu nových aktivit a rolí přineslo dle očekávání i nové nařízení Evropské unie, GDPR. V oblasti práva jsme registrovali zvýšenou poptávku po advokátních koncipientech, v HR se pak jednalo o specifické HR pozice s konkrétním, cíleným zaměřením. Růst mezd v sektoru podpůrných rolích v roce 2018 mírně zpomalil, zvyšovalo se napříč sektorem v rozmezí 5-15%. Více příležitostí v HR se díky pokračující diverzifikaci pozic objeví i v letošním roce. Vzhledem k vysokému zájmu o tyto role však jejich ohodnocení příliš neporoste.
Obchod a marketing: přetahování talentů způsobí další růst mezd
Trend silného ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti pokračoval i v roce 2018, což se v důsledku celkově projevuje na vývoji pracovního trhu v oblasti obchodu a marketingu. Společnostem se daří a proto i jejich poptávka po obchodnících a marketérech roste. Zkušených obchodníků je však nedostatek, firmy proto snižují nároky na uchazeče a dávají více prostoru juniorům. V oblasti marketingu pokračuje zájem o odborníky na online a e-commerce. Základní mzdy v oboru rostly v závislosti na zaměření firmy o 5-10%. Uchazeči v tomto segmentu očekávají automobil i pro soukromé užití, mobil, notebook, týden dovolené navíc a časovou flexibilitu jako samozřejmou součást nabídky. Volných míst v roce 2019 už tolik nepřibyde, poptávka bude obdobná jako v roce letošním. Růst mezd pravděpodobně nepřekročí 5%.
Retail: Firmy prosperují, rostla poptávka i mzdy
Maloobchod je segment typický dynamikou. Minulý rok přinesl další posun a relativně výrazné navýšení mezd. Tržby z prodejů díky dobré kupní síle rostou a zvýšená obchodní aktivita se promítá do zvýšené potřeby zaměstnanců – především na řadové role v obchodech, více příležitostí však měli i manažeři. Poptávka rostla o desítky procent a v důsledku toho rostly i mzdy – o 7- 10% na pozicích asistentů i manažerů prodeje. Lze pozorovat i tendence zaměstnavatelů zatraktivňovat benefity, jejichž nabídka v segmentu byla prozatím na základní úrovni. Obdobnou situaci očekáváme i v roce 2019, vysoká poptávka přetrvá a růst mezd opět může přesáhnout hranici 5%. Více pozornosti budou firmy věnovat benefitům, těmi nejžádanějšími jsou vzdělávání a školení, bonusy, dovolená navíc a plně hrazené stravenky.
Cestovní ruch a hotelnictví: technologie jako řešení nedostatku personálu
Cestovní ruch a přidružené sektory dosahují kontinuálního růstu již pátým rokem. V popředí zájmu turistů je Praha, nicméně vytíženost ubytovacích kapacit hlásí i další lokality, jako jsou například lázeňská města. Hotely, restaurace i dopravci jsou extrémně vytížení, chybí jim lidé. Přesto však růst mezd není dostatečný, aby přilákal nové uchazeče, pohyboval se do 5% a nebyl plošný, týkal se především řetězců, které mívají s obsazováním volných míst největší problém. Lokální společnosti jsou tak v mírné výhodě, lépe a pružněji reagují na změny trhu a rostoucí potřeby uchazečů. Trendem je zavádění online objednávek v provozovnách prostřednictvím aplikací, panelů či tabletů. Kromě toho, že tento typ objednávek mívá vyšší hodnotu a pro zákazníky je atraktivní, může se do budoucna jednat do určité míry o alternativu k chybějící pracovní síle. Rok 2019 přinese další pouze mírné zvýšení mezd kolem 5%, nicméně poptávka po zaměstnancích zůstane stále vysoká.
Life Sciences: příležitostí je mnoho, uchazeči se změny místa nebojí
Nedostatek kandidátů se firmy snaží řešit i náborem a výchovou vlastních talentů a otevíráním juniorních rolí. Mzdy rostly napříč sektorem, důvodem je kontinuální růst poptávky. Široké možnosti uplatnění zvyšují ochotu kandidátů ke změně. Mzdy v sektoru rostly v průběhu minulého roku v průměru do 10%, i když tempo růstu  bylo celkově pomalejší. Nejvýrazněji rostly minimální hranice mezd obchodníků ve farmacii.  Mzdy ještě mírně porostou, ne však plošně, především pak v marketingu a klinických odděleních. Ke konci roku pak dojde k postupnému ustálení mzdových hladin, neboť se společnosti pomalu dostávají na hranice možností. Nejžádanější benefity v sektoru jsou dovolená navíc, home office / flexibilní pracovní doba, cafeteria, příspěvek na sport.
IT & telekomunikace: dosáhly mzdy v IT již svého maxima?
Sektor technologií v České republice patří k nejatraktivnějším a nejrozvinutějším v oblasti střední a východní Evropy. Brno rychle dohání Prahu jak úrovní mezd, tak i nabídkou pozic i perspektivních zaměstnavatelů. Nové trendy přinášejí nové příležitosti a poptávka po kvalifikovaných odbornících zůstává nadále vysoká. Mzdy rostly ještě v první polovině roku poměrně výrazně, až o 15%, následně však růst mezd zpomalil na přibližně 4%. Nejvíce se navyšovalo opět v oblasti vývoje softwaru (Java, .NET), a dále na pozicích QA Engineer nebo Product Manager, a to napříč senioritou. Trendem ve společnostech i u uchazečů je Internet věcí, který vnímají obě skupiny jako atraktivní, zájem je o odborníky na kybernetickou bezpečnost. Pro letošní rok se další výrazné navýšení mezd neočekává. Firmy postupně naráží na mzdové stropy a dalšímu navyšování se brání, uchazeče budou lákat na moderní technologie a zajímavé firemní výhody. Nejžádanější benefity v sektoru jsou Home Office a flexibilita, zajímavé projekty a nové technologie, vzdělávání a firemní kultura.
Výroba a strojírenství: tempo růstu mezd specialistů významně kleslo
Přestože rekordní míra nezaměstnanosti zvyšuje tlak na růst mezd, tempo jejich růstu zpomaluje, v průběhu roku 2018 dosáhlo 3-5%. Poptávka po specialistech do výroby je stále vysoká, poptávaní jsou konstruktéři, kvalitáři, technologové či výrobní inženýři. Firmy se snaží vyhnout se mzdové spirále a revidují politiku firemních výhod a benefitů, snaží se navrhnout systém nefinančních odměn, který se od ostatních firem odliší. Trendem se stává například tzv. carsharing, který je alternativou ke služebnímu vozu. Zaměstnanců – cizinců přibývá, cizí jazyk se stává nutností. Nejčastěji požadovaným jazykem mezi zaměstnavateli je angličtina. Firmy výrazně zasáhly do vedení výběrových řízení a snaží se zavádět jednokolové výběry, uchazeči toto zrychlení velmi vítají. Významnější růst mezd se v roce 2019 neočekává, firmy se zaměří více na nabídku benefitů. Nejžádanější benefity v sektoru jsou finanční bonusy, dovolená navíc, služební vůz nebo zapůjčení služebního vozu, jazykové kurzy.
Nákup a logistika : manažerské mzdy postupně stagnují
Nejaktivnějším segmentem v rámci logistiky byl v uplynulém roce automobilový průmysl. Poptávka po zaměstnancích rostla i ve skladech, kde díky rozšiřování kapacit z důvodu vzestupu e-commerce a vyšší kupní síle přibylo volných míst. Nejvyšší poptávka se v roce 2018 týkala specialistů logistiky a nákupčích – ti si díky vysokému zájmu firem polepšili až o 10%. Mzdy manažerů stagnují a v loňském roce se nezvýšily – uchazečů na tyto role je relativní dostatek. Pokračující modernizace a zavádění technologických novinek bude postupně přinášet do sektoru nové pracovní příležitosti. Na straně benefitů je zájem je o flexibilní pracovní dobu, finanční bonusy, příspěvky na sport či rodinné aktivity nebo nadstandardní lékařskou péči. Mladší generace také oceňuje kvalitní onboarding ze strany nového zaměstnavatele – tedy propracovaný systém zaškolení, a „buddyho“ na pracovišti – zkušeného kolegu, na kterého se mohou kdykoliv obrátit.
Stavebnictví a reality: další oživení trhu se dotklo výrazně i mezd
Trh stavebnictví a nemovitostí prochází v posledních letech výrazným posílením a z pohledu náborových aktivit se nachází ve velmi dobré kondici. Zvýšenou poptávku hlásí všechny oblasti stavebního trhu: retailových projektů je na trhu velké množství, kancelářských prostor naopak výrazně méně, než by bylo potřeba, vzestup je patrný i u projektů rezidenčních, které jsou díky dlouhým povolovacím procesům nejpalčivější oblastí sektoru. Velké oživení z hlediska inovací zažívají průmyslové nemovitosti. Mzdy rostly zkušeným odborníkům i juniorům a právě v roce 2018 učinily nejvýraznější skok, a to až o 20 %. Vysoký zájem o odborníky přetrvá i v roce 2019, růst mezd však již bude pomalejší. Nejžádanější benefity v sektoru jsou flexibilní pracovní doba a Home office, dovolená navíc, služební auto k osobním účelům, garantovaný bonus.
Centra sdílených služeb:
Mzdy už příliš nerostou, lákadlem je pracovní náplň. V uplynulém roce došlo ke stagnaci mezd napříč celým odvětvím center sdílených služeb. Mzdy rostly jen mírně, do 5% a obvykle jen juniorům či ve středním managementu. Uchazeči se proto zajímají detailně o náplň práce a konkrétní aktivity, za které budou zodpovědní. Čím více je role komplexní, tím spíše uchazeče zaujme. Malá centra jsou oblíbená pro širší pracovní náplň. Pracovních nabídek je na trhu stále mnoho, loajalita uchazečů je poměrně nízká a často bývají ochotni si tyto nabídky vyslechnout i v průběhu výpovědní a následně zkušební doby. S nedostatkem lidí firmy pracují například pomocí bonusu za doporučení uchazeče ve výši 15-50 tisíc, popřípadě prostřednictvím hrazené relokace ze zahraničí. Ani v roce 2019 mzdy výrazněji neporostou a očekává se celkové zlidnění trhu v oblasti servisních center.
 

Newsletter