Manželské smlouvy: Loňský rok byl opět rekordní, smlouvu podepsalo 11 tisíc párů

V minulém roce si manželskou smlouvu nechalo sepsat celkem 10 891 párů. Tím byl překonán jejich předloňský, zatím nejvyšší dosavadní počet. Notářská komora ČR vede statistiku úprav majetkového režimu manželů od roku 2014 a nárůst počtu smluv eviduje každoročně. Smlouvu je možné podepsat nejen před uzavřením sňatku, ale také během manželství a i tuto možnost Češi využívají.

Manželské a předmanželské smlouvy pro Čechy již nepředstavují projev nedůvěry a nejsou doménou jen mladé generace. Pro smlouvu si k notáři chodí i již rozvedení lidé, kteří neměli s rozpadem předchozího svazku v ohledu vypořádání majetku dobrou zkušenost a v dalším manželství se chtějí takové situace vyvarovat, případně zajistit majetek pro děti z předešlého vztahu. Smlouvou je možné upravit majetkové poměry manželů nejen pro případ rozvodu, ale i smrti.

„Lidé si manželskou smlouvu nechávají sepsat hlavně kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již vědí, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou si určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne, a nehrozí tedy, že když kvůli neuhrazenému dluhu partnera přijde exekutor, zabaví majetek i toho z manželů, který dluh nezpůsobil. V takových případech dříve rozhodovaly různé soudní instance různě, nicméně Ústavní soud ČR potvrdil, že manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání,“ říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer a dodává: „Již sezdaní manželé smlouvu také podepisují v případech, kdy jeden z páru začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí i rodinní příslušníci, zejména tedy jeho děti.“ Manželská smlouva jasně stanoví, která část majetku připadá kterému z manželů v případě, že manželství skončí rozvodem. Je tedy nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů.

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Smlouvu lze nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně – ta je povinna si případnou existenci smlouvy v seznamu sama ověřit. Například i exekutor je povinen si zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se musí podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů.

Když smlouva v seznamu uvedena není a exekutor provede zabavení majetku i tomu z manželů, který jej má výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je uplatněno jeho právo zpětně. Tomu lze zapsáním smlouvy do seznamu předejít. Neuvedení smlouvy v seznamu ale váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, nicméně s faktem, že smlouva existuje, musí manželé třetí strany sami seznámit.

Co je manželská (předmanželská) smlouva

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Zákonný manželský majetkový režim lze změnit na režim smluvený, a to uzavřením smlouvy. Ta předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Takovouto smlouvu lze podepsat pouze u notáře. V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

Newsletter