Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě – Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO se dohodlo s představiteli Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, že prověří dohady a spekulace o vlivu heřmanické haldy a její sanace na životní prostředí a zdraví lidí. „Přestože na lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, zadali jsme      u odborné instituce provedení mimořádného 24hodinového měření kvality ovzduší v blízkém obydleném místě a také přímo na našem pracovišti na odvale. Obavy se nepotvrdily,“ řekl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.

24hodinové měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ) v srpnu 2019 za slunečného počasí a bezvětří. Měření proběhlo v rezidenční oblasti v zóně možného ovlivnění odvalem. Zároveň ve stejném termínu probíhaly také odběry na třech měřících stanicích provozovaných ZÚ v Radvanicích a Mariánských Horách. Sledování bylo zaměřené na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), těkavé organické látky (VOC), prachové částice (PM10), oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO₂). „Naměřené koncentrace nepřekročily zákonné limity, případně průměrné hodnoty v Ostravě. Pouze v případě benzo(a)pyrenu byl limit překročen, hodnoty však byly srovnatelné nebo nižší než na dvou stanicích v Radvanicích        a připisují se bezvětří, které bývá obvykle příčinou zvýšených koncentrací sledovaných škodlivin,“ uvedla Lucie Hellebrandová, vedoucí Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Také měření škodlivin na pracovišti přímo na haldě potvrdilo, že nedochází k překračování přípustných expozičních limitů u všech 14 sledovaných škodlivin (benzen, toluen, rtuť, olovo, CO atd.)

Východní a jihovýchodní část odvalu Heřmanice už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo termicky aktivní plochy odtěžit, uvolněné plochy dotvarovat inertním materiálem, překrýt zeminou a tímto způsobem celé území revitalizovat. Mimo jiné byl vytvořen „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dalších částí odvalu. Od roku 2010 tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených termickou aktivitou, což přineslo i výrazné snížení objemů exhalací škodlivých plynů.

„Rozhodli jsme se dosavadní monitoring ještě zintenzivnit. Naším zájmem je pokračovat v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita. Sanační práce probíhají podle plánu a zároveň pokračují jednání o možnostech dalšího využití separačního komplexu,“ uvedl Jiří Jež, ředitel státního podniku DIAMO.

Newsletter