Ministerstvo spravedlnosti navrhuje moratorium na exekuce

Vláda na svém úterním jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti – tzv. lex covid justice. Ten např. chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení a umožňuje prominout některé zmeškané lhůty v soudních řízení. Nově do návrhu přibyla další opatření týkající se provádění exekucí. Další návrhy na úpravy zákonů připravila legislativa ministerstva na základě diskuse s poslanci i zástupci neziskových organizací a odborné veřejnosti. Ty tak budou k dispozici poslancům a bude je možné přijmout formou pozměňovacích návrhů.

„Vládní návrh zákona představilo Ministerstvo spravedlnosti poslancům ve středu 1. dubna 2020 na společném jednání podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a podvýboru pro ochranu spotřebitele.  Cílem navržených úprav je, aby lidé v době nouzového stavu a bezprostředně po něm hned nepřicházeli o svůj majetek. Chceme jim dát možnost překlenout složité životní situace, do kterých se v souvislosti s epidemií COVID-19 dostanou. Myslíme na fyzické osoby, ale i na podnikatele, kterým by např. zabavení auta či domu znemožnilo podnikání, či ztížilo pracovní podmínky,“ uvádí k návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Moratorium

Konkrétně návrh zavádí moratorium na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm, a to do 30. června 2020. Do té doby by nebylo fakticky možné provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a zabavování věcí (mobiliární exekuce). Týkalo by se to i exekucí zahájených před tímto obdobím. Toto omezení by se nevztahovalo na vybrané přednostní pohledávky, např. vymáhání výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Přednostní započítávání plateb na jistinu

Cílem změny je prevence proti zadlužení spotřebitelů. Navrhovaná změna má dlužníkovi usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých není fakticky schopen splatit dluh, protože příslušenství stále narůstá. V souvislosti s „koronavirovou“ situací můžeme očekávat zvýšení zadluženosti lidí, např. v důsledku půjček, které si vezmou kvůli výpadku v příjmech. Návrhem se bude bránit enormně narůstajícímu příslušenství, které zvyšuje celý dluh. Změní se tedy pořadí započítávání jistiny a příslušenství (např. úroku). Stanoví se, že dlužník nejprve plní na jistinu, pak teprve na příslušenství.

Vyloučení daňového bonusu z exekuce

Úprava vyloučí daňový bonus vzešlý z daňového zvýhodnění na vyživované dítě z exekuce. Ten je dnes na základě judikatury plně postižitelný v exekuci. Pomoci to může především rodinám s malými dětmi, které jsou současnou situací mnohdy postiženy tím, že rodič z důvodu péče o dítě nepobírá plnou mzdu, ale pouze ošetřovné, to může být významnou pomocí.

Úprava exekuce odstupného 

Změna zohlední smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude možné postihnout odstupné jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane v takové situaci víc prostředků.

Navýšení limitu u dražeb nemovitostí z 30 000 Kč na 100 000 Kč

Návrh zvyšuje výši jistiny dluhu, při jejímž překročení je možné vydražit nemovitost, kterou dlužník obývá. Pro dluhy menší než 100 tisíc korun (bez příslušenství a nákladů) by nemělo být možné prodat dlužníkovi střechu nad hlavou.

Vstup do oddlužení živnostníkům za stejných podmínek jako ostatním fyzickým osobám

Nesouhlas věřitelů již nebude překážkou vstupu živnostníků do oddlužení. Dnes odůvodněný nesouhlas byť i jednoho věřitele zabrání vstupu živnostníka do oddlužení, což může vést až ke konkursu.

Newsletter