Evropské akcie rostou, futures amerických jsou v plusu. Rostou i evropské a americké výnosy. Dolar zpevnil zpět pod 1,1300 EURUSD. Procyklické měny i měny regionu jsou v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,70 za euro.

Nové účetní standardy zpřehlední výkazy firem, zatíží je ale dalšími náklady

Od 1. ledna příštího roku vstoupí v účinnost nová pravidla účetního vykazování leasingů (nájmů) podle nového standardu IFRS 16. Ten umožní lépe srovnávat ekonomickou kondici firem, jež užívají leasingu, s firmami, které mají veškerý užívaný majetek ve svém vlastnictví. Majetek užívaný na základě operativního leasingu se bude nově uvádět v účetní rozvaze obdobně jako dosud vykazovaný tzv. finanční leasing. Firmy sestavující své účetní výkazy dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví tak bude možné snáze navzájem porovnávat, jelikož forma pořízení a užívání (nájem vs. koupě) majetku již nebude zkreslovat ukazatele finanční analýzy. Nový standard ale přinese změny ve způsobu účtování, oceňování a prezentace informací o majetku.

Firmy budou od příštího roku vykazovat pronajímaný majetek podle jednotného modelu. Jakmile nová pravidla vstoupí 1. ledna 2019 v účinnost, budou muset firmy téměř všechny své nájemní smlouvy tzv. „aktivovat“, tedy vykázat pronajatá aktiva v rozvaze. Pokud má společnost pronajatou nemovitost, nákladní automobil či výrobní stroj, bude muset tato aktiva při splnění určitých podmínek vykazovat mezi svým vlastním majetkem. Ocenění těchto najatých aktiv se stanoví podle postupu popsaného ve standardu IFRS 16. Ty odvozují ocenění najatého aktiva mimo jiné také od délky nájemního vztahu. Nový způsob evidence leasingových (nájemních) smluv si vyžádá pečlivou přípravu a implementaci či úpravu podpůrných softwarových nástrojů, zátěž přinese zejména velkým firmám a skupinám účetních jednotek sestavujících konsolidovanou účetní závěrku, kde lze předpokládat velké množství leasingů (nájemních smluv).

Administrativa i nákladný software

Podobně jako v případě majetku pořízeného formou finančního leasingu budou i všechna další najatá aktiva vykázána v rozvaze nájemce přesto, že najatý majetek z právního hlediska nevlastní Obchodním společnostem, které mají velké množství majetku v nájmu, se tak s aplikací nového standardu výrazně zvýší hodnota aktiv a hodnota dluhů vykázaných v rozvaze. „Kondice firem bude díky mezinárodním účetním standardům lépe porovnatelná. Zejména velké firmy ale budou čelit vyšší administrativní zátěží i vysokým nákladům spojeným s implementací. Příprava může vyžadovat úpravu IT systémů, což je nákladné nejen finančně, ale i časově. Ty největší společnosti se na změnu připravují téměř dva roky,“ vysvětluje hlavní změny nového účetního standardu Lukáš Hendrych, partner auditorské a poradenské společnosti BDO

Firmy mají na výběr

Nová úprava se vztahuje nejen na nově uzavřené nájemní smlouvy, ale i na všechny již existující kontrakty. Podniky tak budou muset posoudit, zda se nová pravidla nevztahují také na nájemní prvky v jejich stávajících smlouvách. Nový standard IFRS 16 sice bude zahrnovat výjimky z povinnosti vykázat najatá aktiva ve vlastním majetku, avšak výjimka z povinnosti vykázat najatá aktiva jako vlastní majetek se vztahuje pouze na nájemní smlouvy, kde doba nájmu je sjednána na období kratší 12 měsíců, a dále na nájmy drobných, individuálně nevýznamných předmětů (např. kancelářského vybavení). Nutnosti uvádět v účetní rozvaze pronájmy kanceláří či provozoven by se tak šlo teoreticky vyhnout pomocí krátkodobějších nájemních smluv. „V praxi se ale neočekává, že by firmy k takovému kroku přistoupily a sjednávaly si nový pronájem prostor na každý jednotlivý rok. Nový standard navíc obsahuje pravidla pro zabránění jeho účelovému obcházení,“ dodává Lukáš Hendrych.

Newsletter