Novela daně z přidané hodnoty: 10 nejdůležitějších změn pro rok 2019

Ministerstvo financí České republiky připravilo obsáhlou novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která by dle předpokladů měla začít platit od 1. ledna příštího roku.  Text novely spolu s ostatními daňovými změnami byl rozeslán do připomínkového řízení, může proto doznat změn. Auditorská a poradenská společnost BDO vybrala 10 pro praxi nejdůležitějších novinek, které původní znění novely bez případných změn obsahuje.

Nová pravidla pro vouchery

Jednotná pravidla pro země Evropské unie rozdělují tzv. vouchery, tedy poukazy či kupony, do dvou kategorií, a to na jednoúčelové a víceúčelové. U jednoúčelových voucherů je předem známé, k čemu jsou určeny. Za dodání zboží nebo poskytnutí služby, kterou symbolizují, je považováno už vydání těchto voucherů, jejich uplatnění proto již není předmětem daně. Vydání víceúčelového poukazu naopak není předmětem daně, a to proto, že dodání nebo poskytnutí předem neznámého zboží či služby je uskutečněno až jeho uplatněním jakožto „platby“ za ně.

Omezení volby zdanění u nájmu nemovitostí pro bydlení

Pokud někomu pronajímáte nemovitost, aby v ní mohl bydlet, budete tak muset činit vždy bez nároku na odpočet daně, tedy jako tzv. osvobozené plnění. A to i v případě, kdy nájemník bude v nemovitosti vedle bydlení uskutečňovat i ekonomickou činnost. Mezi tyto nemovitosti patří rodinné domy, byty, ale i stavby, které alespoň z 60 % tvoří obytné prostory.

Změna vymezení finančního leasingu

Povinnost odvést DPH je v rámci finančního leasingu na začátku, tedy při předání předmětu leasingu do užívání nájemci. Finanční leasing by měl zahrnovat také opci k přechodu vlastnického práva, tedy smlouvu umožňující uskutečnit případný nákup a prodej daného předmětu, a to až do doby vypršení lhůty, kterou tato smlouva stanovuje, a to za předpokladu, že opce odkupu představuje jedinou ekonomicky rozumnou volbu.

Rozšíření oprav u nedobytných pohledávek

Dle novely může dodavatel provést opravu základu a výše daně v případě alespoň 2 roky nezaplacených zdanitelných plnění ze strany odběratele. Základ daně bude možné opravit maximálně do výše 10 tisíc korun za jednu pohledávku, za všechny provedené opravy potom do 50 tisíc korun ročně.

Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu

Plátce bude mít vedle vystavení daňového dokladu také povinnost usilovat o jeho doručení, a to ve lhůtě pro jeho vystavení, tj. běžně do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pochybností, zda tuto povinnost plátce plní, správce daně mu bude moci uložit zvláštní záznamní povinnost.

Zvláštní lhůta pro dodání dodatečných přiznání

Pokud plátci daně vznikne povinnost podat dodatečné daňové přiznání, bude tak muset učinit do konce daného měsíce, pokud ke zjištění došlo do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Pokud ke zjištění došlo až po 15. dni kalendářního měsíce, plátce je povinen podat dodatečné přiznání do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Stejné lhůty platí také pro povinnost uhradit dodatečně přiznanou daň.

Změny výpočtu daně

Částečnou změnou způsobu výpočtu daně novela sleduje dosažení stejného výsledku při obou způsobech výpočtu. Při výpočtu daně shora (z ceny včetně daně) se proto vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. Zároveň se ruší možnost zaokrouhlení daně na celé koruny.

Základ daně u výměnného obchodu a plnění hrazeného virtuální měnou

Novela v obou těchto případech (úplata formou výměnného obchodu, anebo zcela či z části virtuální měnou) zavádí stanovení základu daně obvyklou cenu daného plnění.

Předání dovezeného zboží = dodání zboží

Pokud vznikne povinnost přiznat DPH při dovozu zboží někomu jinému než jeho vlastníkovi, bude DPH z tohoto zboží při jeho předání v rámci České republiky odvedeno z jeho aktuální pořizovací ceny. Toto pravidlo bude platit vždy až do okamžiku, kdy zboží příjemci doručí jeho skutečný vlastník.

Nárokování daně u zahraničních osob

Novela specifikuje situace, kdy si zahraniční osoby nejen z EU, ale i ze třetích zemí mohou nárokovat tuzemskou DPH buď prostřednictvím odpočtu, anebo prostřednictvím mechanismu vrácení daně, a případně též, ze kterého státu jsou povinny žádost o vrácení podat.

 

Newsletter