Novela občanského zákoníku prošla prvním čtení v PSP ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo spolu s Ministerstvem spravedlnosti jako spolupředkladatelem novelu občanského zákoníku, díky které dojde k úpravám v otázkách vlastnictví bytů, které komplikují například situaci při prodeji bytu. Novela během dnešního jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošla prvním čtením.   

„Díky této novele se upřesní některé postupy v oblasti bytového spoluvlastnictví a odstraní se některé nedostatky. Odpadnou například zbytečná řízení, kupující dostanou přesnější informace ohledně koupě bytu od sdružení vlastníků jednotek a v některých případech dojde také k vyjmutí předkupního práva. Jde nám zejména o to, aby bylo vše srozumitelnější a méně komplikované a aby již nedocházelo k výkladovým nejasnostem,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.  

 
Navrhované změny budou řešit například problémy spojené se znovuzavedením předkupního práva do občanského zákoníku a zavést výjimku ze zákonného předkupního práva na situace, kdy je spolu s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné nemovité věci, které naplňují znaky stanovené zákonem (týká se zejména garážových stání vymezených jako podíl na nebytové jednotce ve vlastnictví spoluvlastníků této jednotky a některých funkčně souvisejících pozemků). „Například při prodeji bytu s podílem na hromadné garáži či pozemku již nebude potřeba oslovovat všechny spoluvlastníky přednostně. To zejména u velkých bytových komplexů způsobovalo komplikace při prodeji či dokonce obcházení zákona,“ dodala ministryně Dostálová. Na jednání vlády byla do vládního návrhu doplněna některá dílčí ustanovení, která se týkají úpravy bytových družstev v zákoně o obchodních korporacích a možnosti uplatnit smluvní pokutu v limitované výši v případě nájmu bytu.

Dalšími změnami jsou také výslovná úprava možnosti založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek, zpřesnění úpravy přechodů dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele v případě převodu vlastnického práva k jednotce, zavedení možnosti konání náhradního shromáždění, zpřesnění ustanovení o rozhodování soudu při přezkoumávání rozhodnutí shromáždění vlastníků a současně stanovení podpůrného užití ustanovení o neplatnosti rozhodnutí nebo o následcích jeho rozporu s dobrými mravy podle spolkové úpravy.

 

Newsletter