Nucený přechod účastnických cenných papírů firmy Unipetrol

Dnešní valná hromada společnosti UNIPETRO přijala rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.).

Dle uvedeného rozhodnutí valné hromady poskytne společnost PKN ORLEN za podmínek stanovených tímto rozhodnutím valné hromady a příslušnými právními předpisy, ostatním akcionářům společnosti UNIPETROL, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti UNIPETROL, peněžité protiplnění ve výši 380 Kč za jednu akcii společnosti UNIPETROL.

Důležité upozornění
Dle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k ostatním akciím společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN S.A. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku. Společnost UNIPETROL zveřejní informaci ohledně dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku formou regulatorního oznámení – vnitřní informace.

Newsletter