Růst ekonomické aktivity ve 4. čtvrtletí 2019 byl nepatrně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně o 1,8 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,3 %. Za celý rok 2019 vzrostla česká ekonomika o 2,4 %.

Meziroční růst české ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku byl o 0,1 procentního bodu pod prognózou ČNB. V souhrnu jen nepatrně nižší než očekávaná dynamika HDP je výsledkem protisměrných odchylek skutečnosti od prognózy u jednotlivých výdajových složek. Hrubá tvorba kapitálu oproti očekávanému lehkému poklesu výrazně meziročně vzrostla, k čemuž přispěly jak fixní investice, tak změna stavu zásob. Ve srovnání s prognózou rostla rychleji i spotřeba domácností. Výrazně záporný příspěvek čistého vývozu působil naopak ve směru nižšího růstu HDP oproti prognóze. Vývoz zboží a služeb znatelně poklesl, celkový dovoz naopak o něco vzrostl. Prognóza přitom očekávala přibližnou meziroční stagnaci na obou stranách obratu zahraničního obchodu. Také spotřeba vlády vzrostla ve srovnání s predikcí pomaleji.  

Zveřejněná data potvrzují, že růst české ekonomiky na konci roku 2019 znatelně zvolnil. Podle stávající prognózy ČNB bude růst ekonomické aktivity v průběhu letošního roku opět postupně zrychlovat, a to v návaznosti na pozvolné oživení zahraniční poptávky. Růst hrubého domácího produktu bude v letech 2020 a 2021 nadále tažen zejména zvyšujícími se spotřebními výdaji českých domácností. Ty budou odrážet pokračující, byť postupně zvolňující růst jejich příjmů. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky přispívat prostřednictvím zvýšení platů ve veřejné sféře, důchodů a dalších sociálních dávek. Porostou i vládní investiční výdaje podporované čerpáním evropských fondů. Útlum soukromých investic způsobený zpomalením hospodářského růstu v eurozóně letos odezní. Oživení růstu zahraniční poptávky se promítne i do kladného růstového příspěvku čistého vývozu. Výsledkem bude postupné a mírné zrychlování ekonomického růstu v letošním a příštím roce.

Newsletter