Sev.en EC pokračuje v miliardové ekologické investici

Elektrárna Sev.en EC pokračuje v kompletní opravě a ekologizaci za minimálně 7 miliard korun. Bude tak splňovat veškeré české i unijní parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a naprostou většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Výjimkou jsou emise dvou látek, u kterých by další nevelké snižování vyžadovalo neúměrně vysokou investici. Evropská směrnice však právě na takovou situaci pamatuje a umožňuje elektrárnám získat částečnou a časově omezenou výjimku. O tu se rozhodla požádat také elektrárna ve Chvaleticích.

Žádost o výjimku se týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětluje generální ředitel 7EC Václav Matys.

I přes podání žádosti o výjimku stále platí, že oproti stávajícímu stavu elektrárna emise výrazně sníží. Emise oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek klesnou po probíhající modernizaci hluboko pod nové evropské limity.

„Udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí elektrárny. Rozsah imisní změny bude prakticky neměřitelný,“ uvádí k výjimce na NOX společnost ORGREZ v rozptylové studii, kterou elektrárna přiložila k žádosti. Z materiálu dále vyplývá, že v letech 2012-2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu 7EC jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOX v blízkosti elektrárny a 0,25 % v Pardubicích.

 „Pokud jde o rtuť, Česká republika dosud neměla limity pro tyto emise stanoveny. Navíc neexistuje prověřený způsob, jak zajistit spolehlivé kontinuální měření těchto škodlivin. Proto se očekává, že o udělení výjimky požádá většina evropských výrobců elektřiny a tepla,“ doplňuje Václav Matys.

Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí.

Newsletter