Skupina FINEP vydává novou emisi zajištěných dluhopisů

V návaznosti na úspěšný úpis několika emisí dluhopisů v uplynulých letech pověřila skupina FINEP společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako hlavního manažera, obstaráním další emise zajištěných dluhopisů, tentokrát v celkovém předpokládaném objemu 252 mil. Kč, s možností navýšení až na 420 mil. Kč, se splatností v roce 2026.

„Dluhopisy ponesou pevný výnos stanovený na základě tržních podmínek před datem emise, který se předpokládá v březnu 2021. Emitentem těchto zajištěných dluhopisů bude společnost FINEP
BARRANDOV ZÁPAD k.s. ze skupiny FINEP, která úspěšně vydala emisi dluhopisů již v roce 2016, a řádně jí splatila v červnu 2020. Hlavní manažer bude dluhopisy nabízet zejména profesionálním zákazníkům. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je stanovena na 3 mil. Kč. Úpis dluhopisů začne pravděpodobně v první polovině března“, komentuje emisi dluhopisů Štěpán Havlas, finanční ředitel skupiny FINEP. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů a po schválení prospektu se předpokládá jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Poznámka: Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů ani jiných cenných papírů skupiny FINEP. Jedná se o propagační sdělení, a nikoli o prospekt ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES. Platné a závazné konečné podmínky transakce popsané v této zprávě budou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy ani jiné cenné papíry skupiny FINEP pouze na základě této zprávy. Prospekt dluhopisů podléhá schválení Českou národní bankou a bude uveřejněn bez zbytečného odkladu po takovém schválení na příslušných webových stránkách Emitenta, resp. dalším způsobem, který připouští příslušná právní úprava.

Tato zpráva není určená pro distribuci, ať už přímou nebo nepřímou, na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933).

Newsletter