Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR

Vláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb.  Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila 2. května 2019 MPSV a Sociálnímu výboru PČR. Pro rok 2019 se jedná o výpadek 1,9 mld. Kč. S touto částkou se ztotožňuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Dle propočtu MPSV a Asociace poskytovatelů sociálních služeb, se kterým se ztotožňuje i Asociace krajů, se v problematice dofinancování pro rok 2019 jedná o následující položky:

  • Zvýšení zvláštních příplatků rozhodnutím vlády dne 17. prosince 2018 – dopad 638 mil. Kč pro kraje
  • Zvýšení platů pracovníkům přímé péče o 7 % – dopad 360 mil. Kč pro kraje
  • Výpadek, resp. přerušení individuálních projektů – dopad 900 mil. Kč.

Kromě těchto požadavků ještě MPSV vyčíslilo zvýšení zvláštních příplatků
a zvýšení platů o 7 %, tj. dopad 81 mil. Kč pro MSPV pro tzv. nadregionální sociální služby, zejména pro autisty a osoby s roztroušenou sklerózou.

Vláda na svém jednání dne 17. června schválila postup dofinancování, který se skládá ze dvou částí:

1. Dofinancování platů a zvláštních příplatků

V rámci dofinancování platů a zvláštních příspěvků poskytne 500 milionů korun MPSV ze svého rozpočtu a 500 milionů bude alokováno ze státní rozpočtové rezervy. Tím se dorovnává výpadek, který vznikl 2% navýšením platů pracovníků přímé péče v minulém roce (celkové navýšení je 7 % namísto plánovaných 5 %). Kraje by měly tyto prostředky obdržet na začátku srpna. S touto částkou na dofinancování platů byly kraje srozuměny i na jednání s ministryní Maláčovou dne 11. června.

2. Dofinancování výpadku individuálních projektů

Druhá část dofinancování má za cíl pokrýt výpadek evropských peněz na individuální projekty. K dalšímu financování budou využity evropské prostředky, které ministryně Maláčová přesunula z Operačního programu Zaměstnanost.

Kraje a asociace poskytovatelů sociálních služeb vyčíslily nutnost dofinancování kvůli výpadku či přerušení dosavadního financování z individuálních projektů ve výši 900 mil. Kč. Proto došlo k navýšení výzvy 03_15_005, z níž toto čerpání probíhá o 1,5 mld. Kč.

Kraje mají dvě možnosti, jak toto čerpání zajistit. Jednou z nich je připravit zcela nové projekty nebo prodloužit ty stávající. Druhý způsob je administrativně jednodušší. U nových projektů jsou uznatelné náklady již od 23. ledna tohoto roku, a to i v případě, že projekt ještě není schválen. Lze tedy fakticky vyčerpat prostředky i zpětně.

Ministryně Maláčová také přislíbila krajům veškerou součinnost ze strany MPSV a zkrácení lhůt při podávání těchto žádostí tak, aby došlo k co nejrychlejšímu čerpání ještě pro rok 2019.

Ministryně také jednoznačně odmítla spekulace, které se objevily v médiích ohledně nemožnosti využít finanční prostředky z evropských fondů na dofinancování výpadku na individuálních projektech. Ty jsou financovány tímto způsobem již od roku 2016. Nedošlo k žádné zásadní změně podmínek čerpání, a jestliže dochází k navýšení příslušné výzvy, tak skutečně bude možné dále financovat a rozvíjet všechny typy sociálních služeb, které byly z výzvy financovány doposud, a u kterých kraje hlásily výpadek tak, aby byla zajištěna jejich odpovídající dostupnost.

Dofinancování sociální práce

Kromě sociálních služeb dojde také k dofinancování sociální práce na obcích, kam MPSV neprodleně zašle 200 mil. Kč, k dofinancování péče o ohrožené děti na obcích (SPOD) částkou 166 mil. Kč a k dofinancování tzv. nadregionálních projektů sociálních služeb, které se týkají například pomoci lidem s autismem a osobám s roztroušenou sklerózou. Zde se bude jednat o částku 81 mil. Kč.

Podle stávajícího harmonogramu by kraje měly obdržet finanční prostředky na začátku měsíce srpna. Aby finanční prostředky co nejrychleji doputovaly k poskytovatelům sociálních služeb, bude potřeba, aby se během léta sešla krajská zastupitelstva a ve věci rozhodla.

Newsletter