Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k fiskální prognóze Ministerstva financí

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání dne 17.4.2020 posoudil v souladu se záko-nem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, fiskální prognózu Ministerstva financí ČR z dubna 2020 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění. V souladu se svým po-sláním tedy Výbor hodnotil parametry příjmové strany rozpočtu vládních institucí. Výdajovou stranou rozpočtu se Výbor nezabýval.

Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 10 členů.

Výbor většinou hlasů vyhodnotil fiskální prognózu jako optimistickou. Pro toto hodnocení hla-sovalo 7 z 9 přítomných členů Výboru, zatímco 2 členové Výboru se přiklonili k hodnocení fis-kální prognózy jako realistické.

Zdůvodnění:
Členové Výboru neshledali nesoulad mezi prognózou příjmů státního rozpočtu po očištění o vliv diskrečních opatření a parametry makroekonomické prognózy MF. Mezi členy Výboru nicméně převažoval názor, že se oproti makroekonomické prognóze horší očekávaný vývoj klíčových makroekonomických ukazatelů propíše do slabšího výběru pojistného a většiny druhů daní. Za riziko byla také označována diskreční opatření, která jsou v této době neukotvená a mohou celkový výběr pojistného a daní snižovat ve větší míře, než je v prognóze uvedeno.

Newsletter