Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR z ledna 2021

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 28. 1. 2021 posoudil v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, makroekonomickou prognózu Ministerstva financí ČR z ledna 2021 na rok 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 7 členů Výboru z celkového počtu 9 členů.

Výbor vyhodnotil makroekonomickou prognózu jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 5 členů Výboru, 2 členové považovali prognózu za optimistickou.

Zdůvodnění:

Dle dohody byl hodnocen výhradně rok 2021. Většina členů Výboru považovala makroekonomickou prognózu MF za kvalitní a souhlasila s jejími závěry v kontextu okamžiku její uzávěrky. Odchylky od prognózy viděla většina členů na optimistické straně, a to spíše u jednotlivých parametrů prognózy než z hlediska jejího celkového vyznění. Mezi rizikovými parametry byly nejčastěji zmiňovány trh práce, inflace a investiční aktivita. Jeden člen Výboru poznamenal, že považuje za mírně optimistické téměř všechny odhadované veličiny. Vyskytl se ale i názor, že se prognóza pohybuje mezi realistickou a konzervativní úrovní hodnocení. Členové nicméně zdůrazňovali, že od okamžiku zveřejnění prognózy se rizika vývoje zvýšila, což posunulo hodnocení prognózy k více optimistickému směru. Zazněl také názor, že prognóza měla být sestavena takovým způsobem, aby při zveřejnění nemusela být doprovázena komentářem tvůrců, že jsou její rizika výrazně vychýlena k méně příznivému vývoji. Členové se mimo to vyjádřili k procesu tvorby makroekonomických prognóz v loňském roce a konstatovali určité zklamání nad absencí prognózy MF z listopadu 2020. Ačkoliv samotná listopadová prognóza nevstupuje do přípravy státního rozpočtu následujícího roku, její absenci vnímali členové jako nenaplnění očekávání veřejnosti.

Newsletter