Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání dne 17.4.2020 posoudil v souladu se záko-nem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, makroekonomickou prognózu Ministerstva financí ČR z dubna 2020, pro roky 2020 a 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 10 členů.

Výbor vyhodnotil makroekonomickou prognózu jako optimistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 8 členů Výboru. 1 člen označil prognózu jako realistickou.

Zdůvodnění:
Výbor zdůraznil, že si je vědom obtížné pozice tvůrců makroekonomických prognóz v současné mimořádné situaci, která je zatížena velkou nejistotou ohledně budoucího vývoje. Z čistě pro-gnostického hlediska by tak bylo vhodnější namísto jednoho scénáře představit jejich vějíř s různou pravděpodobností naplnění, což je ale postup těžko slučitelný s potřebou sestavení jediného návrhu státního rozpočtu. Mezi členy Výboru panovala velká shoda, že analytický tým ministerstva financí odpovědně vyhodnotil veškeré údaje dostupné k datu uzávěrky prognózy a vytvořil z nich konsistentní scénář, který by se mohl naplnit za udržení použitých předpokladů ohledně externího prostředí. Vzhledem k bezprecedentnímu tempu zhoršování vývoje a výhledů do budoucna v posledních dvou týdnech nicméně členové Výboru poukazovali na značné riziko, že vytvořená prognóza předčasně zastarala. Členové Výboru očekávají odeznívání ekonomic-kého šoku ve druhé polovině letošního roku, může ale jít o pomalejší proces, než s jakým pro-gnóza ministerstva počítá. Riziko nenaplnění prognózy se přitom týká nejen nominálního HDP, ale také ukazatelů trhu práce, které jsou důležité z hlediska příjmové strany rozpočtu. Několik členů Výboru poukázalo na skutečnost, že horší vývoj ve srovnání s prognózu očekávají přede-vším v roce 2020, zatímco z hlediska roku 2021 by bylo možné označit prognózu jako realistic-kou. Podle pravidel hodnocení makroekonomické prognózy se nicméně při hodnocení v první polovině roku klade větší váha na stávající rok než na rok následující.

Newsletter