Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k prognózám a výhledům Ministerstva financí

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání dne 17.4.2020 posoudil v souladu se záko-nem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, prognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2019 z hlediska jejich naplnění.
Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 10 členů.

Výbor vyhodnotil prognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2019 a přijal stano-visko, že v celém tříletém období předvídaly skutečný makroekonomický vývoj s dostatečnou přesností.

Pro toto stanovisko hlasovalo všech 9 přítomných členů Výboru.

Zdůvodnění:
Rok 2019 zůstal z hlediska dynamiky růstu HDP i jeho struktury velmi blízko dlouhodobým prů-měrům, což umožnilo dosáhnout nízkých odchylek prognóz od skutečnosti již od roku T-3. Od-chylky se poněkud zvýšily v roce T-1 v návaznosti na akceleraci skutečného růstu ekonomiky v roce 2017. Prognóza v roce T pak vzniklé odchylky zkorigovala. Nepřesnosti v prognózách jsou členy Výboru považovány za mírné, nevykazující systematickou výchylku, a nelze je proto vnímat jako pochybení tvůrců prognózy.

Newsletter