SŽDC vypsala tendr na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro 1. úsek vysokorychlostní trati

SŽDC dnes zveřejnila zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí).

První dílčí úsek VRT Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk-město.

Vzhledem k tomu, že již v září k veřejné zakázce proběhla předběžná tržní konzultace, nastavil manažer drážní infrastruktury zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám realizace prvního úseku VRT v České republice. Veřejné předběžné tržní konzultace se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.

Součástí tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. SŽDC  si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Případná potřeba využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již SŽDC pro VRT Polabí požádala.

Výběr zpracovatele dokumentace je založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu.

Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 16 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo uzevařené s vybraným dodavatelem. Tato doba může být prodloužena v závislosti na případném využití opčního plnění. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 240,5 milionu korun v případě využití veškerého možného opčního plnění.

Newsletter