UniCredit má deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života

Skupina UniCredit společně s Evropskou zaměstnaneckou radou UniCredit jako první v evropském bankovním sektoru podepsaly společnou deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života. V dané deklaraci se obě strany zavázaly zlepšit sociální dialog v rámci skupiny UniCredit.

Deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života, podepsal 28. listopadu Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit a Francesco Colasuonno, předseda Evropské zaměstnanecké rady UniCredit. Ta reaguje na současné trendy v měnícím se sociálním a ekonomickém prostředí. Významné faktory, kterými jsou například technologické inovace, vyžadují definování zcela nových způsobů práce.

Společná deklarace předkládá soubor specifických a konkrétních činností, které mají přispět k zajištění rovnováhy pracovního a soukromého života. Nově zaváděné technologie mají za cíl co nejlépe využít lidských zdrojů, jak z hlediska schopností, tak i z hlediska času a zároveň respektovat soukromý život zaměstnanců.

Jednou z výzev deklarace je globální přístup při nastavování standardů ve všech subjektech a zemích, kde skupina UniCredit působí. Deklarace se zaměřuje především na pět hlavních oblastí:

Digitalizace: řízená digitální evoluce prostřednictvím využívání moderních technologií, při respektování osobního prostoru zaměstnanců tak, aby nedocházelo k zásahům do soukromého života.

Prostorová a časová flexibilita: podpora přístupu k organizaci práce, založeném na prostorové a časové flexibilitě.

Time management: maximalizace kvality a efektivní využití času během pracovní doby.

Well-being program: podpora, vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek.

Kulturní změny: uspořádání inspirativních akcí podporující podnikovou kulturu, která je založená na vyváženosti pracovního a soukromého života a na hlubším začlenění zaměstnanců do kolektivu.

„V UniCredit věříme, jak důležitý je respekt. Při všem, co děláme, musíme brát v úvahu nejenom osobní, ale i profesní zájmy. To nám pomůže zlepšovat firemní kulturu a rozvíjet hodnoty, k níž může přispět každý z nás. V tomto ohledu musí manažeři jít ostatním příkladem,“ uvedl Jean Pierre Mustier, generální ředitel skupiny UniCredit.

„Jsme spokojeni s tím, že se nám podařilo podepsat společnou deklaraci, která je velmi inovativní. A to jak z hlediska formy, tak i z hlediska obsahu. Díky společnému úsilí zástupců zaměstnanců evropských poboček a vedení skupiny UniCredit, jejichž spolupráce trvá od roku 2007, jsme zahájili korektní dialog s cílem zavést konkrétní opatření v každé zemi, kde UniCredit působí,“ dodal Francesco Colasuonno, předseda Evropské zaměstnanecké rady UniCredit.

Společná deklarace bude předložena vedením všech společností, v každém státě, kde skupina UniCredit působí. Cílem je zvýšit povědomí o základních principech rovnováhy pracovního a soukromého života a podnítit diskuse se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, které budou v souladu s příslušnými pracovně právními podmínkami platnými v dané zemi.

Realizace činností vyplývajících z deklarace budou monitorovány užším výborem Evropské zaměstnanecké rady UniCredit a managementem skupiny UniCredit.

Hlavní principy společné deklarace vycházejí z koncepce rovnosti příležitostí a nediskriminace. Těm se věnovaly již předcházející deklarace, které podepsala skupina UniCredit a Evropská zaměstnanecká rada UniCredit1.
1 Prosinec 2008 – Deklarace o školení, vzdělávání a profesionálním rozvoji vychází ze zásady, že vzdělávání je celoživotním, trvalým
a efektivním procesem. Definuje směrnice a principy, které respektují kulturní, sociální a historické odlišnosti každé země, kde skupina UniCredit působí. Ty by zároveň měly napomáhat všem zúčastněným stranám v tom, že slouží jako východisko pro všechny strategie, aktivity a iniciativy v oblasti školení, vzdělávání a profesního rozvoje.
Květen 2009 – Deklarace o rovnosti příležitostí a nediskriminace byla podepsána se záměrem, aby sloužila jako základ pro všechny zaměstnance při definování směrnic v citlivých otázkách, jako například diverzita, rovnost příležitostí a nediskriminace. Cílem je vytvořit rozmanitou podnikovou kulturu, posílit vztahy sounáležitosti a zlepšit kvalitu života na pracovišti.
Květen 2015 – Deklarace o zodpovědném obchodování prosazuje společné principy a směrnice v přístupu skupiny UniCredit ke komerčním záležitostem. Definuje pilíře, jejichž prostřednictvím lze tyto zásady společně uplatňovat a respektovat: kvalita produktů, orientace na klienta, profesní rozvoj zaměstnanců a strategické řízení organizace. 

Newsletter