Unipetrol má nové tréninkové centrum. Zaměstnance i studenty bude školit na zmenšených modelech

Unipetrol ve svém litvínovském závodě vybudoval v Česku unikátní tréninkové centrum, jehož součástí jsou vedle školících místností i zcela funkční zmenšené modely výrobních technologických celků a cvičné polygony. V centru chce Unipetrol komplexně zaškolovat nastupující operátory, a to zejména s důrazem na osvojení si praktických dovedností. Na exkurze a zážitkové dny budou do tréninkového centra zváni také žáci a studenti. Aktuální investice Unipetrolu na výstavbu centra dosáhla výše 50 milionů korun. Dalších třicet milionů je připraveno na jeho budoucí rozšíření o pyrolýzní jednotku a požárně bezpečnostní polygon.

„Kvalitně vyškolený operátor je alfou i omegou chemického provozu. Operátor musí provoz nejen znát, ale musí se v něm také umět bez problému pohybovat a řešit jak standardní, tak i nestandardní či mimořádné situace události,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.

Unipetrol si od nového konceptu tréninkového centra slibuje především rychlejší a kvalitnější zaškolení nových pracovníků. „Mnoho uchazečů přichází s nulovou zkušeností v chemickém provozu. V našem novém centru umožníme novým operátorům vyzkoušet si nabyté teoretické znalosti na stanovištích simulujících reálné pracovní prostředí dříve, než se stanou členy výrobních týmů,“ doplňil Tomáš Herink.

Tréninkové centrum je umístěno v třípatrové budově bývalé výzkumné základny. Výuková stanoviště jsou situována jak přímo v budově, tak ve venkovním prostředí v jejím blízkém okolí. Téměř celé přízemí tréninkové budovy je určeno k výuce bezpečnosti práce. Nachází se tam například stanoviště první pomoci. „Výcvik bude zaměřen na nejzávažnější stavy, s nimiž se pracovníci mohou setkat, a to jak v chemickém provozu, tak v osobním životě. Nově nastupující operátoři si tak na vlastní kůži vyzkouší resuscitaci, zástavu masivního krvácení či umělé dýchání,“ popsal Tomáš Herink.

Voda nahradí nahradí chemikálie

Druhá část přízemí je zaměřena na osobní ochranné pracovní prostředky a má formu naučné stezky. Operátoři se zde seznámí se všemi ochrannými prostředky, které v areálu Chempark musí používat – od bot přes nehořlavé antistatické oděvy až po brýle, rukavice, přilbu a ochranu sluchu. V přízemí budovy se nachází i stanoviště věnované drobné údržbě, kde si mohou operátoři zvyšovat svou kvalifikaci v údržbářských dovednostech tak, aby mohli sami provádět drobné opravy při pochůzkách v provozu.

V prvním patře budovy je umístěna takzvaná edukační jednotka. Je tvořena výukovou aparaturou, která umožňuje praktické řízení čtyř procesních veličin (teplota, tlak, tok a hladina). Jako pracovní médium je použita voda. „Účelem tohoto školicího modulu je bezpečně simulovat používané procesy a umožnit novým zaměstnancům získat základní praktické zkušenosti s obsluhou technologických zařízení a činnostmi s tím souvisejícími,“ přiblížil Tomáš Herink. Na školicím modulu si operátoři zjistí, jak funguje čerpadlo a regulátory průtoku, hladiny, tlaku a teploty měření, a vyzkouší si regulaci všech sledovaných veličin, včetně ovládání jednotky pomocí počítače.

Unikátní modely výrobních jednotek

První patro budovy je zaměřeno také na systém prevence a předcházení mimořádným událostem při servisních a údržbářských zásazích. „Hlavním cílem je naučit nové operátory jak zabezpečit výrobní zařízení tak, aby nedošlo k nežádoucímu zapnutí strojů, případně k uvolnění nebezpečných energií a látek,“ shrnul Tomáš Herink.

Nejvýznamnějšími stanovišti v novém tréninkovém centru jsou cvičná jednotka a kolony. Tato stanoviště jsou postavena mimo hlavní budovu, protože se jedná o zjednodušené modely výrobních jednotek. Pracovním médiem pro cvičnou jednotku je voda, v kolonách se pracuje s uhlovodíky. Operátoři zde získají základní praktické znalosti o fungování, obsluze a kontrole jednotlivých částí zařízení, jako jsou například různé typy armatur, prvky měření a regulace, čerpadla, výměníky tepla, kolony či zásobníky. Součástí tréninku bude i najíždění a odstavování zařízení a jeho příprava do opravy. Celá cvičná jednotka je vyvedena do výšky a jako podlahu má typické pororošty pro nácvik práce ve výškách. „Cvičná jednotka i kolony jsou dálkově řízeny z velína umístěného v přízemí sousední budovy. Nově nastupující pracovníci si tedy budou moci vyzkoušet obě role – jak post venkovního tak panelového operátora. K dispozici budou mít i vysílačky, takže se naučí, jak mezi sebou mají na těchto dvou pozicích správně komunikovat,“ vysvětlil Tomáš Herink.

Hasiči získají polygon přímo v areálu

Cvičná jednotka bude již na jaře letošního roku sloužit také studentům středních a základních škol. Zástupci tréninkového centra tam pro ně připravují zážitkový den, v rámci kterého budou plnit nejrůznější úkoly a vyzkouší si práci operátorů. Cílem je zatraktivnit toto povolání formou reálného zážitku a získat tím potenciální nové zaměstnance na pozici operátora v chemické výrobě.

Během letošního roku se tréninkové centrum rozroste o další výukové modely. Z nevyužívaného tankoviště vzniknou cvičná stanoviště pro úsek bezpečnosti a pro Hasičský záchranný sbor. Na bezpečnostním polygonu se operátoři seznámí s praktickým nácvikem pohybu na plošině s únikem páry, s pohybem ve volném prostoru s jištěním, s horizontálním a vertikálním vyprošťováním průlezem z nádob a dalšími tématy. Hasičský polygon budou kromě nastupujících operátorů využívat i firemní hasiči. „Budeme moci trénovat hašení a chlazení během požáru plynných uhlovodíků a také úniky kapaliny, nebo plynu simulované parou a vodou na několika různých zařízeních. Takový polygon přímo v areálu nám dosud chyběl,“ vysvětlil Petr Králert, velitel záchranného hasičského sboru Unipetrolu. Do budoucna je počítáno také s vybudováním výukového stanoviště pro výkopové práce, kde se operátoři prakticky seznámí s bezpečností práce uzavřených prostorech nebo prostorech pod úrovní terénu.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 416 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. 

Newsletter