V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo

V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí je problém bezdomovectví jednou z priorit. Dlouhodobě se zabýváme tématy spjatými s osobami ve vážné sociální nouzi a pomoc realizujeme systémově nejen na úrovni legislativy a prevence, ale i v podobě finanční a materiální pomoci.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že nejvyšší podíly osob bez střechy nad hlavou se nachází zhruba ve věku od 40 do 65 let. Alarmující ovšem je, že jedna čtvrtina osob bez domova poprvé ztratila bydlení již ve věku 18 – 27 let. MPSV proto již od roku 2014 realizuje různé projekty financované z evropských fondů, které osobám ve vážné sociální nouzi umožňují návrat do běžného života nebo se alespoň snaží zmírnit případné následky jejich stávající situace. Těmi klíčovými projekty jsou Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 a projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

Česká republika v programovém období 2014-2020 na opatření ke snížení bezdomovectví může využívat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), a to konkrétně z prioritní osy 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“ Operačního programu Zaměstnanost. Obě výzvy jsou určeny především na podporu služeb sociální prevence, kde významnou část tvoří azylové domy a domy na půl cesty. Lidem bez domova je poskytována podpora i prostřednictvím projektů realizovaných městy či nestátními neziskovými organizacemi. Jedná se především o projekty zaměřené na podporu výkonu sociální práce zejména s lidmi bez domova, projekty zaměřené na prevenci ztráty bydlení a řešení problematiky sociálního bydlení. Podpořeny byly projekty již za více než 354 milionů korun.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Od podzimu roku 2016 MPSV realizuje projekt z operačního programu Potravinová
a materiální pomoc nejchudším osobám II, kde je rovněž významnou měrou pamatováno na osoby bez domova. Cílem projektu je pomoci lidem překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů. Do projektu se kromě MPSV zapojily v podobě partnerů i další organizace, které pomáhají s jeho realizací například distribucí kvalitních trvanlivých potravin určených pro přímou spotřebu bez nutnosti kuchyňské úpravy, hygienických potřeb nebo vybraných doplňků oblečení, jakými jsou šály, rukavice, spodní prádlo a další. Na konci loňského roku byla pilotně spuštěna distribuce dalšího typu materiální pomoci, určené pro osoby bez přístřeší v zimním období. Jde zejména o spací pytle, spací podložky a stany. Součástí projektu jsou proto i tak zvaná doprovodná opatření jakými jsou sociální, zdravotní, dluhové či pracovně právní poradenství nebo pomoc při jednání s úřady.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II disponuje v současné době rozpočtem cca 350 milionů korun a pomoc z něj využilo nebo dosud využívá celkem více než 250 tisíc lidí ohrožených chudobou, z toho přibližně pětinu tvoří osoby bez domova. Pro velký zájem ze strany pomáhajících organizací i koncových uživatelů pomoci plánuje MPSV další navýšení rozpočtu projektu. MPSV má na starosti organizační stránku projektu hrazeného z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), distribuci pomoci pak v jednotlivých krajích zajišťují potravinové banky, neziskové a charitativní organizace nebo městské příspěvkové organizace.

Newsletter