Velký návrat předkupního práva

Prodáváte spoluvlastnický podíl na nemovitosti? Od 1. 1. 2018 je znovu zavedeno zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu. Předkupním právem se rozumí závazek vlastníka spoluvlastnického podílu na nemovitosti nabídnout tento podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům v případě, že se ho rozhodne prodat nebo bezúplatně převést (např. darovat). Výjimkou jsou pouze převody spoluvlastnických podílů na osoby blízké.

Co to znamená pro klienty a makléře

Znovuzavedení předkupního práva může vést k prodloužení prodeje spoluvlastnického podílu, což vyplývá ze způsobu jeho uplatnění. “Situace je složitější v tom, že podle § 2143 NOZ nastává povinnost učinit nabídku k využití předkupního práva až uzavřením kupní smlouvy s vyhledaným zájemcem,” vysvětluje vedoucí právního oddělení realitní kanceláře Next Reality Mgr. Andrea Holubová.

Má to ale také svá úskalí. Tato povinnost se kromě klasického spoluvlastnictví (například ½ rodinného domu, ¼ pozemku) vztahuje i na spoluvlastníky nebytových jednotek (halových garáží) vymezených často jako podíly (garážová stání) na nebytové jednotce, na spoluvlastnické podíly na společných sklepech (kde sklepní kóji odpovídá podíl na nebytové jednotce sklepu) a rovněž na spoluvlastnické podíly na pozemcích okolo budovy, pokud se nejedná o tzv. funkčně související pozemky (kde musí být podíl převeden společně s jednotkou).

“Přestože katastrální úřady nepožadují splnění závazku prodávajícího dokládat a převod podílu přepíší bez ohledu předkupního práva, opominutý spoluvlastník se samozřejmě může bránit soudní cestou. A to podáním žaloby a dovoláním se u soudu rozvázáním (zrušením) kupní smlouvy výše uvedenou rozvazovací podmínkou” doplňuje dále Mgr. Andrea Holubová z realitní kanceláře Next Reality.

Dobrá rada nad zlato

Prodává-li se spoluvlastnický podíl a je evidentní, že o jeho koupi za cenu nabídnutou třetí osobou nebudou mít zbývající spoluvlastníci zájem, trvejte na písemném odmítnutí nabídky k odkupu před uplynutím zákonné tříměsíční lhůty, čímž ušetříte čas a nepříjemnosti spojené s porušením této zákonné povinnosti.

Preventivně se lze těmto problémům s uplatňováním zákonného předkupního práva předejít tak, že se všichni spoluvlastníci jednotky předem vzdají svého předkupního práva k ostatním spoluvlastnickým podílům na jednotce a toto vzdání se předkupního práva se zapíše do katastru nemovitostí jako poznámka.

Newsletter