Válka, inflace, blížící se recese. Rok 2022 firmy otestoval

Zdroj: Depositphotos

Válka, inflace, blížící se recese. Rok 2022 byl skutečným testem závazku společností k udržitelnému rozvoji, zatímco čelily jiným požárům. Podle průzkumu analytiků společnosti Fidelity International pro rok 2023 se společnosti i přes ekonomické turbulence drží důrazu na zásady udržitelného rozvoje. Stále však existuje velký prostor pro zlepšení – zejména pokud jde o zamezení úbytku biologické rozmanitosti.

Povzbudivé je, že naprostá většina (90 %) analytiků společnosti Fidelity uvádí, že jimi pokrývané společnosti kladou stejný nebo větší důraz na environmentální, sociální a správní otázky (ESG) než před rokem. V jiných částech průzkumu však zjišťujeme, že v naléhavých otázkách, jako je ochrana oceánů a zamezení odlesňování, mají společnosti velký prostor pro zlepšení. A bez potřebných opatření neuspějeme v boji proti změně klimatu.

ESG stále v kurzu

„Rusko-ukrajinský konflikt možná trochu změnil konverzaci,” říká jeden analytik zaměřený na odvětví základních materiálů v Evropě „ale pravděpodobně jen zpomalil pokrok v oblasti ESG, nikoliv zvrátil.”

„V podstatě každá společnost má nyní oblast ESG na radaru a stanovuje si ji jako svou prioritu”, potvrzuje analytik, který se zabývá energetickými společnostmi v asijsko-pacifickém regionu, tedy v odvětví, které v této oblasti tradičně zaostává.

Graf 1: Společnosti se i nadále zaměřují na ESG

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Snížil se v posledních 12 měsících mezi vašimi společnostmi důraz na ESG?“. Zdroj: Fidelity International Analyst Survey 2023.

Existuje několik výjimek. Téměř polovina analytiků regionu EMEA / Latinská Amerika uvádí, že jimi pokrývané společnosti kladou menší důraz na ESG než před rokem. Jedna analytička z průmyslového odvětví vysvětluje, že společnosti, které pokrývá, “se zkrátka snaží udržet nad vodou”, a proto “ESG ustoupilo do pozadí”.

„Existují naléhavější problémy, o kterých je třeba mluvit” dodává další analytik z regionu EMEA / Latinská Amerika s odkazem na rozhovory se společnostmi z finančního sektoru, se kterými je v regionu v kontaktu.

Tento názor se sporadicky opakuje i v regionech, kde je oblast ESG více zavedená. Jeden z analytiků, který se zabývá evropskými průmyslovými podniky, uvádí: „Společnosti věnují více pozornosti dodavatelským řetězcům, inflaci a dalším záležitostem”.

Celkově, však, s odkazem na jednoho IT analytika: „Společnosti zjevně zlepšují svou komunikaci v oblasti ESG, pravděpodobně v reakci na zvýšenou pozornost investorů”.

Uhlíková neutralita zůstává pro většinu stále vzdáleným cílem, ale společnosti jednají

Mluvit o ESG je jedna věc. Jiná věc je promítnout to do skutečného pokroku. Jak ukazuje graf 2, na globální úrovni naši analytici očekávají, že do roku 2030 bude pouze 22 % společností, které pokrývají, uhlíkově neutrálních. To je procentuální podíl, který se oproti loňskému roku nezměnil.

Graf 2: Očekává se, že do roku 2030 dosáhne méně než čtvrtina společností uhlíkové neutrality

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Jaké procento vámi pokrývaných společností dosáhne podle vašeho odhadu do roku 2030  (rozsah 1,2 a 3) uhlíkové neutrality?”

Jak jsme uvedli v loňském průzkumu, společnosti stále lépe vyhodnocují, co je nezbytné k dosažení cíle uhlíkové neutrality. Nedostatečná změna v tomto čísle tak maskuje velký progres pod povrchem.

Jeden z analytiků, který se zabývá severoamerickým sektorem spotřebního zboží, nám v odpovědi na průzkum 2023 sdělil: „Každým rokem společnosti čerpají vice poznatků a ve větší míře komunikují o ESG. Přestože to stále není pro většinu společností, které pokrývám, hlavní téma, je to oblast, o které dokáží lépe přemýšlet a mluvit”.

Společnosti rovněž podnikají aktivní kroky ke zlepšení svých referencí v oblasti ESG. Jak ukazuje graf 3, více než polovina našich analytiků tvrdí, že většina jimi pokrývaných společností lépe komunikuje i realizuje politiku ESG než před rokem. Většina ostatních pak vidí zlepšení alespoň v některých dílčích oblastech. Zajímavé je, že náš průzkum také zjistil, že se silně překrývají společnosti, které o svých zásadách ESG informují a ty, které je dodržují a realizují.

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Všimli jste si v posledním roce rostoucího důrazu u vámi pokrývaných společností na komunikaci zásad ESG?” a „Všimli jste si v posledním roce rostoucího důrazu u vámi pokrývaných společností na implementaci principů ESG”. Graf ukazuje procento analytiků, kteří uvádějí rostoucí důraz u většiny svých společností v posledním roce.

Jeden z analytiků zabývající se odvětvím spotřebního zboží v Severní Americe říká: “Mnoho společností přijalo nové závazky, včetně cíle uhlíkové neutrality, a několik z nich přidalo metriky ESG mezi kritéria odměňování vedoucích pracovníků”.

Jeden z analytiků finančního sektoru mezitím uvedl, že „stále vice bankovních domů vydává reporty Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)”, které investorům a dalším zainteresovaným osobám pomáhají lépe porozumět, jak je společnost vystavena klimatickým rizikům i příležitostem.

Postupem času by se mělo k uhlíkové neutralitě přiblížit mnohem vice společností, i když většina z nich se k cíli dostane až po roce 2030. Naši analytici očekávají, že do roku 2040 bude celosvětově uhlíkově neutrálních 42 % společností a do roku 2050 bude tento podíl činit 68 %. Přitom se berou v úvahu všechny emise spojené s činností společnosti, tedy nejen ty, které společnost sama vytvaří, ale i ty, které vznikají v rámci jejího hodnotového řetězce. Když vezmeme rovněž v úvahu, že některé ze společností, u nichž se nepředpokládá, že budou za 17 nebo 27 let uhlíkově neutrální, již nemusí existovat, sledujeme výrazný posun.

Zřejmě není žádným překvapením, že právě v odvětvích s hůře odstranitelnými emisemi, jako je odvětví základních materiálů a energetika, analytici očekávají pozvolnější pokrok.

Graf 4: Zajíci a želvy v závodě o dosažení uhlíkové neutrality

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Jaké procento vámi pokrývaných společností bude podle vašeho odhadu uhlíkově neutrální (emise v rozsahu 1,2, a 3) do roku: 2030, 2040 a 2050?”

Navzdory těmto výzvám (nebo právě proto) naši analytici úspěšně spolupracují s managementy společností.

„Společnosti z ropného a plynárenského průmyslu chápou, že zásady ESG jsou nezbytným požadavkem pro veřejně obchodované společnosti a téměř všechny mají plány na dosažení uhlíkové neutrality v rozsahu 1 a 2 do roku 2050”, říká energetický analytik z asijsko-pacifické oblasti s odkazem na přímé produkované emise společností (rozsah 1) a nepřímé emise z nakoupené elektřiny, kterou společnosti používají při své činnosti (rozsah 2).

Stejný analytik ovšem poznamenává, že „nakládání s emisemi v rozsahu 3 se velmi liší”. Jinými slovy, některé společnosti se lépe než jiné snaží řešit emise způsobené těmi, kdo používají jejich produkty, což je v případě fosilních paliv oblast, kde dochází k většině emisí.

Volání přírody

Navzdory pokračujícímu pokroku na cestě k uhlíkové neutralitě se zdá, že jedné oblasti je věnována příliš malá pozornost. Snižovaní emisí je jen jednou stránkou rovnice změny klimatu. Na druhé straně je naléhavá potřeba zvrátit úbytek přírody a chránit lesy a další přírodní zdroje zachytávající skleníkové plyny. Pouze 8 % analytiků očekává, že společnosti v příštích 12 měsících sníží svůj negativní dopad na suchozemskou biodiverzitu. V případě oceánské biodiversity je to 6 %.

Graf 5: Biologická rozmanitost byla doposud v pozadí

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Do jaké miry očekáváte, že vámi pokrývané společnosti v příštích 12 měsících sníží svůj negativní dopad na následující oblasti?” Graf ukazuje podíl odpovědí rozsahu 5-7, kde 1 znamená, že nesníží svůj dopad, a 7 znamená, že výrazně sníží svůj dopad.

“Iniciativy týkající se biologické rozmanitosti jsou u většiny společností stále v počátečních fázích,” říká jeden z analytiků. “Hospodaření s vodou a odpady má pro podniky větší přímý přínos z hlediska úspory nákladů a společnosti mají tendenci být vice motivovány k řešení těchto oblastí.”

Upozorňujeme manažery společností, s nimiž se setkáváme, aby si uvědomili, že řešení rizik souvisejících s přírodou, ať už se jedná o fyzická rizika, kterými jsou vystaveny jejich dodavatelské řetězce, nebo o právní rizika a reputační rizika vyplývající z nových předpisů a měnících se očekávání zákazníků, investorů a širší veřejnosti, je pro jejich podnikání podnětné.

Navíc je zachování a obnova přírodního kapitálu nezbytnou podmínkou pro řešení změny klimatu.

Konference OSN o biologické rozmanitosti, která se konala v prosinci 2022 v Montrealu a byla označována jako COP15, zviditelnila biologickou rozmanitost a její význam pro dosažení uhlíkové neutrality a dodala nový impuls k našim rozhovorům se společnostmi na toto téma.

Jak ukazuje náš průzkum, společnosti neztratily chuť do boje a během náročných 12 měsíců si zachovaly důraz na zásady ESG. V roce 2023 budeme manažery nadále vybízet, aby tuto energii více využívali k řešení problémů souvisejících s přírodou, jako je odlesňování. Je před námi ještě hodně práce, ale firmy naslouchají – a jednají.

Zdroj: Fidelity International

Newsletter