Prohlášení o poctivé prezentaci investičního doporučení

Tento dokument, investiční doporučení nebo jakákoliv analýza, která by mohla být vnímána podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jako investiční doporučení, byly vytvořeny analytickým oddělením společnosti Roklen360 a.s., (dále jen „společnost“), licencovaným obchodníkem s cennými papíry a platební institucí.

Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní charakter a představují názor společnosti nebo jejích zaměstnanců. Při zpracování tohoto dokumentu byly zpracovány informace z externích zdrojů. Společnost za úplnost a přesnost těchto informací neodpovídá. Doporučení makléřů společnosti v konkrétním okamžiku může být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka, kterému je poskytováno investiční poradenství. Výnosy z investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

Odměna analytiků není přímo ani nepřímo spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách.

Společnost prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 5 % na základním kapitálu žádného emitenta investičních nástrojů, které se obchodují na regulovaných trzích (dále jen „emitent“). Žádný emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 5 % na základním kapitálu společnosti. Společnost nemá s žádným emitentem uzavřenou dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení ani o poskytování jiných služeb. Emitenti nejsou informování o investičních doporučeních vydávaných společností.

Společnost nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu webových stránek společnosti včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných. Investoři by proto měli každou konkrétní analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování.

Střet zájmů

Společnost předchází střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení organizačním členěním jednotlivých oddělení a pravidelnou kontrolou. Na činnost společnosti dohlíží Česká národní banka.
Interní pravidla zakazují provádět osobní obchody s investičními nástroji, které jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a.s. Analytikům taktéž nepřísluší poskytovat jiné investiční služby, kromě investičního doporučení. Bližší informace o omezení střetu zájmů jsou uvedeny na internetové stránce https://www.roklen.cz/cs/download v sekci Smlouvy a dokumenty/Ostatní dokumenty v dokumentu nazvaném „Postupy a opatření k zamezení střetu zájmů“.

Newsletter