Vyřeší restrukturalizace dluhu problémy Řecka?

Další restrukturalizace či dokonce odpis řeckého státního dluhu není řešením skutečného problému. Ani uvolnění restriktivní fiskální politiky s cílem podpořit růst HDP stimulací poptávky není řešením reálného problému Řecka. Obojí by totiž dříve či později vedlo k opětovnému obnovení makroekonomických nerovnováh a neudržitelnému vývoji. Pro zajištění dlouhodobé ekonomické výkonnosti Řecka v rámci eurozóny je klíčový pouze a jedině hospodářský růst generovaný nabídkovou stranou, tedy obnovení konkurenceschopnosti řecké ekonomiky

Poměr řeckého veřejného dluhu k HDP je aktuálně vyšší než před jeho restrukturalizací v roce 2012

Graf 1 v galerii: Celkový veřejný dluh – konsolidovaný v % HDP

Výše celkového veřejného dluhu Řecka v poměru k HDP je aktuálně dokonce vyšší, než tomu bylo před jeho restrukturalizací v prvním čtvrtletí roku 2012. Restrukturalizace znamenala v eurovém vyjádření celkem významné snížení veřejného dluhu. Nicméně vzhledem k tomu, že nominální HDP v následném období klesal ještě výrazněji (viz další graf), poměr dluhu k HDP opět vzrostl. Tento obrázek jasně dokumentuje hloubku problémů, kterým Řecko čelí na cestě z dluhové pasti.

Graf 2 v galerii: Celkový HDP – nominálně, v EUR, sezónně očištěno, očištěno o rozdílný počet pracovních dnů 

Bude znamenat další restrukturalizace dluhu řešení řeckého problému?

Nová řecká vláda má pravdu v tom, že ke snížení dluhového břemena je zapotřebí, aby HDP Řecka rostl. Aby byly problémy vyřešeny dlouhodobě a na udržitelné bázi, je důležité, jaká opatření na podporu hospodářského růstu budou přijata. Expanzivní hospodářská politika stimulující poptávku (například opuštěním fiskální restrikce), což je to, co si představuje nová řecká vláda, významným způsobem zvyšuje riziko, že budou obnoveny makroekonomické nerovnováhy, jako například v podobě hlubokého schodku běžného účtu platební bilance. Bohužel, historie se často opakuje.

Graf 3 v galerii: Běžný účet platební bilance v USD

Co je opravdový problém řecké ekonomiky?

Skutečným problémem Řecka je jeho nízká konkurenceschopnost. Země s vlastní měnou tradičně obnovuje svou cenovou a nákladovou konkurenceschopnost znehodnocením měny. To ovšem v měnové unii, jakou eurozóna je, možné není.

Měřítkem cenové a nákladové konkurenceschopnosti je v mezinárodním měřítku reálný efektivní měnový kurz (REER). Jeho růst představuje reálnou apreciaci místní měny proti váženému koši měn obchodních partnerů země, kde váhy odpovídají podílu daných zemí na vzájemném zahraničním obchodě. Reálná apreciace pak znamená zhoršení konkurenční pozice země. Pokud se podíváme na následující obrázek, zjistíme, že Řecko ještě nevymazalo ztráty cenové a nákladové konkurenceschopnosti, které utrpělo po vstupu země do eurozóny v roce 2001, tj. REER se stále nachází výrazně nad hodnotami z roku 2001.

Pokud předpokládáme, že Řecko zůstane členem eurozóny a vezmeme-li v úvahu desinflační či dokonce deflační tendence v eurozóně, je zřejmé, že ceny v Řecku musejí klesat ještě výrazněji než v celé EMU.

Graf 4 v galerii: Reálný efektivní měnový kurz (REER), index, bazický rok = 100 

Klíčovou roli pro to, zda Řecko může dlouhodobě zůstat v eurozóně, hrají faktory necenové konkurence

Graf 5 v galerii: Index „snadnosti podnikání“ (2014), 1 = nejlépe

Faktory necenové konkurence hrají rozhodující roli, neboť jsou určující pro úroveň domácí podnikatelské aktivity včetně atraktivity země pro přímé zahraniční investice. Pokud se podíváme na to, jak si Řecko stojí v hodnocení „snadnosti podnikání“ v rámci celé EU, zjistíme, že se jedná o žalostný výsledek. Náklady práce v privátním sektoru sice klesají, stále však zůstávají ve srovnání s konkurenty vysoké (viz následující graf). Růst politické nestability a korupce zcela jistě zhoršují podnikatelské prostředí. Toto je pouze několik, nicméně velmi důležitých bodů, které činí nastartování hospodářského růstu Řecka velice obtížným. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti je tedy nezbytné podpořit a posílit nabídkovou stranu řecké ekonomiky.

Zde najdete detailnější popis řeckého makroekonomického nebo podnikatelského prostředí.

Graf 6 v galerii: Náklady na práci v EUR v průmyslu, stavebnictví, službách (bez veřejného sektoru), v EUR za hodinu

Graf 7 v galerii: Index kontroly korupce, nižší hodnota = nižší míra kontroly

Graf 8 v galerii: Politickou stabilitu a absenci násilí/terorismu, nižší hodnota = nižší stabilita a více násilí. 

Jaký závěr z toho vyplývá? Obávám se, že skutečné problémy Řecka vyřešeny nejsou a v brzké době ani nebudou. Jakákoliv restrukturalizace či dokonce odepsání dluhu a/nebo poptávkou stimulovaný hospodářský růst Řecka znamená pouze odložení řešení skutečného problému a je pouze otázkou času, kdy se dočkáme další řecké tragédie.

Řecko si brzy půjčí za záporné reálné sazby jako Německo

QE eurozóně nepomůže. Friedmanova helikoptéra by mohla

Zvýší-li Fed sazby, budou mít problémy rozvíjející se trhy

Newsletter