Arca Capital chce kvůli těžbě lithia svolat valnou hromadu EMH

Arca Capital zaslala otevřený dopis představenstvu European Metals Holdings (EMH) kvůli neuspokojivému vedení projektu Lithium Cínovec a požaduje svolání valné hromady společnosti. Arca Capital to oznámila v tiskové zprávě.

„Skupina Arca Capital, jeden z největších akcionářů společnosti European Metals Holdings (EMH), je znepokojena nad vývojem projektu těžby lithia na Cínovci v průběhu posledních měsíců. Arca jakožto aktivistický investor je nespokojena se způsobem vedení společnosti EMH a s přístupem jejích představitelů k českým státním orgánům a nedostatečnou komunikací směrem k akcionářům. Arca proto navrhuje svolání valné hromady společnosti v co nejkratším možném termínu v Praze, kdy považuje za vhodné hlasovat o změnách v představenstvu společnosti. Zároveň Arca požaduje, aby společnost EMH přesunula své sídlo do České republiky, a to jak za účelem eliminace nákladů a zefektivnění operativy, tak kvůli transparentnosti majetkové struktury společnosti,“ uvedl mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Arca Capital se stala v říjnu 2017 9. největším akcionářem společnosti European Metals Holdings se záměrem svůj 1,36% akciový podíl nadále významně navyšovat a aktivně se podílet na projektu těžby lithia na Cínovci. Arca pravidelně jednala se zástupci společnosti EMH a předávala vedení EMH doporučení k pokrokům v projektu, a to například z hlediska uzavření strategických partnerství, transparentnosti vlastnické struktury či na úrovni vedení PR kampaně a zefektivnění komunikace s českou vládou. Arca projekt těžby lithia na Cínovci od počátku ve velké míře podporovala, organizovala a uskutečnila také řadu jednání, a to jak s potenciálními obchodními partnery, tak i s českými státními orgány. Ačkoliv se představitelé EMH shodovali s našimi návrhy a s naší činností, z jejich strany jsme nezaznamenali dostatečnou aktivitu a úsilí směřující k dosažení pokroku v tomto projektu.

Arca upozornila na to, že jelikož v České republice dochází v průběhu posledních měsíců k zásadnímu zhoršování vnímání projektu těžby lithia, je nevyhnutelné, aby vedení společnosti EMH uskutečnilo kroky směřující k řešení této neuspokojivé geopolitické situace. Vyzýváme představenstvo a výkonné ředitele EMH, aby zahájili aktivní komunikaci s představiteli české vlády za účelem urovnání vztahů a nalezení společného řešení a vzájemné vyhovující alternativy projektu. Nezbytným postupem vedení EMH je také diskuze a jednání o podpoře projektu na úrovni Evropské unie.

„Požadujeme, aby vedení EMH řádně informovalo akcionáře společnosti o aktualizaci strategie a dalším postupu v projektu Cínovec Lithium, o výsledcích průzkumných činností a podrobných informacích o schvalovacích procesech pro povolení k těžbě včetně harmonogramu prací týkajících se schválení EIA. Vzhledem k našim obavám požadujeme také sdělení informací o skutečné potřebě vlastního kapitálu společnosti, o potřebách financování projektu a popisu rozpočtu projektu na následujících 12 měsíců. Zároveň vyžadujeme objasnění vyjednávání EMH s třetími stranami o strategickém partnerství,“ uvedla mluvčí.

Arca Capital navrhuje svolání valné hromady společnosti EMH v co nejkratším možném termínu (červenec/srpen 2018) za účelem projednání následujících bodů:

Volby představenstva společnosti EMH, kdy Arca navrhuje své kandidáty pro krizový management,
přesun sídla a výkonného řízení společnosti EMH z Austrálie do ČR (Praha),
diskuzi a hlasování o členství v Evropské bateriové alianci,
diskuzi a hlasování o vstupu vlastního kapitálu EMH či strategickém partnerství s výrobci baterií,
vypracování akčního plánu s harmonogramem činností a termíny pro další rozvoj v rámci strategických partnerství,
jednání o strategickém partnerství s vedením projektu Zinwald v Německu.

„Považujeme za zcela zásadní, aby došlo ke zprůhlednění majetkové struktury společnosti a přesun sídla vedení společnosti z Austrálie do Prahy, a to jak z hlediska eliminace nákladů, tak vzhledem k nezbytné potřebě aktivní a efektivní komunikace s českými orgány,“ dodala mluvčí.

Newsletter