Česká zbrojovka Group SE oznamuje záměr nabídnout své akcie k obchodování na pražské burze

Česká zbrojovka Group SE (dále jen CZG nebo Společnost), jejíž akcie byly s účinností od 1. června 2020 zapsány na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha („BCPP“), oznamuje svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku svých akcií („Nabídka“). Podrobné informace o Nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka („Prospekt“).

Prezident a předseda představenstva CZG Lubomír Kovařík k dnešnímu oznámení Společnosti uvedl: „S ohledem na naše plány na další růst a rozvoj věříme, že dokážeme sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických. Chystaná veřejná nabídka akcií nám pomůže získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů, zatímco investorům nabídne možnost být jejich součástí. Zároveň také potvrdí náš závazek podnikat transparentně a v souladu s normami zodpovědného řízení a správy společnosti.“

Základní informace k Nabídce

 • Nabídka bude sestávat z primární nabídky nových akcií v hodnotě až do ekvivalentu 75 mil. EUR, které Společnost vydá, a sekundární nabídky stávajících akcií Společnosti v hodnotě až do ekvivalentu přibližně 75 mil. EUR, které jsou v současnosti v držení společnosti Česká zbrojovka Partners SE („Prodávající akcionář“). Prodávající akcionář navíc poskytne další stávající akcie až do výše 15 % původní nabídky na pokrytí případné opce navýšení.
 • I po ukončení Nabídky si Prodávající akcionář ponechá svůj majoritní podíl ve Společnosti.
 • Nabídka akcií bude zahrnovat veřejnou nabídku drobným a institucionálním investorům v České republice a dále neveřejnou nabídku institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s předpisem Regulation S a kvalifikovaným institucionálním investorům ve Spojených státech ve smyslu pravidla 144A amerického zákona o cenných papírech (U.S. Securities Act) z roku 1933.
 • Pro účely veřejné nabídky akcií a přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) BCPP bude České národní bance jako příslušnému orgánu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu předložen ke schválení Prospekt.
 • Společnost podá BCPP žádost o přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) BCPP.
 • Záměrem Společnosti je použít čistý výtěžek Nabídky především k úplnému nebo částečnému financování investičních nákladů a nákladů spojených s rozšířením výrobních a distribučních kapacit Společnosti ve Spojených státech, především v podobě plánované stavby nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. Zůstatek čistého výnosu by měl být použit k posílení provozního kapitálu a na další všeobecné účely, včetně financování prozatím neurčených případných akvizičních příležitostí.
 • Pro potřeby zamýšlené Nabídky by měly v roli společných globálních koordinátorů nabídky působit Česká spořitelna, Komerční banka a Société Générale. Výše jmenované finanční instituce by pak společně s Wood & Company jednaly jako vedoucí spolumanažeři (Joint Bookrunners).

Vybrané údaje o hospodářských výsledcích za 1. pololetí 2020

Skupina dnes rovněž zveřejnila vybrané konsolidované hospodářské výsledky za období šesti měsíců končících 30. červnem 2020. V porovnání s výnosy CZG a jejích dceřiných společností (společně „Skupina“) za období šesti měsíců končících 30. červnem 2019 ve výši 3,0 mld. Kč zaznamenala Skupina v prvním pololetí roku 2020 nárůst výnosů o 13,5 % na úroveň 3,4 mld. Kč. I přes probíhající pandemii onemocnění covid-19 dosáhl počet kusů střelných zbraní prodaných v první polovině roku 2020 čísla 228 205, což ve srovnání s počtem kusů prodaných ve stejném období roku 2019 představuje nárůst o 15,1 %. Provozní zisk Skupiny vzrostl meziročně o 8,0 % a dosáhl hodnoty 675,8 mil. Kč. Čistý zisk v meziročním srovnání klesl o 23,5 % na 382,0 mil Kč především v důsledku nepříznivého vývoje směnného kurzu a souvisejících čistých ztrát z finančních operací. Výsledky se vztahují pouze na pokračující činnosti Skupiny.

 • Výnosy Skupiny za první pololetí roku 2020 dosáhly výše 3,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %, a to především díky vyššímu počtu prodaných kusů střelných zbraní a stoupající poptávce po produktech CZG, zejména ve Spojených státech.
 • Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se v prvním pololetí roku 2020 zvýšil počet vyrobených i prodaných kusů střelných zbraní, konkrétně na 201 330 vyrobených a 228 205 prodaných kusů. V procentuálním vyjádření jde o nárůsty o 4,1 %, respektive 15,1 %.
 • Čistý zisk za první pololetí roku 2020 dosáhl výše 382,0 mil. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 znamená pokles o 23,5 %, především v důsledku čisté ztráty z ostatních finančních operací ve výši 144 mil. Kč.

Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, k výsledkům uvedl: „Co do provozních výsledků bylo prvních šest měsíců tohoto roku pro Skupinu rekordních. Dosáhli jsme růstu ve všech klíčových ukazatelích, zejména výnosech, počtu vyrobených a prodaných kusů a provozním zisku. Takový výsledek je vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění covid-19 mimořádný. CZG je tak díky svému robustnímu obchodnímu modelu, výborným hospodářským výsledkům a celkovému postavení na trhu ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi. Plány na expanzi ve Spojených státech jen potvrzují náš cíl stát se v oboru střelných zbraní skutečně světovým hráčem.“

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

S účinností od 1. června 2020 byly formou technického listingu přijaty stávající akcie Společnosti na Burzu cenných papírů Praha. Vzhledem k tomu, že na trhu nejsou rozptýleny žádné volné akcie (free-float), se stávajícími akciemi Společnosti se zatím neobchoduje a až do uskutečnění Nabídky ani obchodovat nebude.

Silné stránky Společnosti

Společnost věří, že její klíčové silné stránky jsou následující:

 • Je zavedeným výrobcem vysoce kvalitních ručních palných zbraní uznávaných značek, ceněných zejména pro svou úroveň zpracování, vysokou kvalitu a dlouhodobou spolehlivost.
 • Je technologickým lídrem v oblasti vývoje inovativních produktů podporovaných dlouhodobými investicemi včetně investic do výzkumu a vývoje.
 • Je globálním hráčem schopným poskytovat kompletní řešení široké odběratelské základně, včetně ozbrojených složek či zákazníků v segmentech osobní obrany, lovu, sportovní střelby a dalšího civilního využití.
 • Může se pochlubit dlouhodobou historií růstu a ziskovosti a silným finančním profilem.
 • Může se spolehnout na zkušený management a podporu stabilní skupiny akcionářů.

Obchodní strategie

Skupina hodlá usilovat o posílení svého zastoupení v segmentu ozbrojených složek, zejména v západní Evropě a ve Spojených státech. Vedení CZG je přesvědčeno, že k naplnění této strategie má Skupina veškeré předpoklady. Skupina hodlá těžit ze svých předchozích zkušeností získaných dlouholetými dodávkami na tyto trhy. Svým stávajícím i novým odběratelům z řad ozbrojených složek bude i nadále nabízet komplexní řešení, včetně zbraní, střeliva a doplňkových služeb. Skupina kromě toho průběžně sleduje a vyhodnocuje příležitosti k růstu prostřednictvím vhodných akvizic.

Skupina působí na více než 90 trzích po celém světě a pokračuje v rozšiřování své přítomnosti na trzích s potenciálem dalšího růstu, zejména ve Spojených státech. Na tomto trhu se Skupina hodlá etablovat jako prémiová značka posilováním svého jména v segmentu ozbrojených složek, navyšováním objemu výroby střelných zbraní a rozšiřováním nabídky zbraní, včetně úprav a modernizací stávajícího produktového mixu. Aby tyto záměry dokázala naplnit, rozhodla se Skupina strategicky rozšířit své výrobní kapacity ve Spojených státech vybudováním nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. Tento závod bude rovněž sloužit jako centrála Skupiny pro Severní Ameriku a jako druhý výrobní závod, vedle hlavního výrobního závodu Společnosti v Uherském Brodě.

V rámci podpory organického růstu Skupina zamýšlí modernizaci svých výrobních provozů v České republice, čímž chce dosáhnout zvýšení efektivity výroby a optimalizace řízení skladových zásob a uspokojování objednávek.

Vedle pronikání do nových geografických oblastí rozvíjí Skupina i širší produktové portfolio. Nová generace ručních palných zbraní z dílny CZG bude mimo jiné zahrnovat optické a optoelektronické vybavení s cílem podpořit očekávaný příklon odběratelů Společnosti k využívání chytrých a integrovaných zbraní.

Společenská odpovědnost

V souladu se svou politikou ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG) uplatňuje Skupina zásady udržitelného podnikání postavené na obchodní, environmentální a společenské odpovědnosti spolu se závazkem udržitelného rozvoje. Skupina proto dlouhodobě podporuje řadu dobročinných a neziskových organizací v oblastech zdraví a zdravotní péče, vědy, výzkumu a vzdělávání. Svou dlouhodobou spolupráci s Armádou ČR, Policií ČR či Hasičským záchranným sborem Společnost dále rozšířila sponzorováním celostátní kampaně zaměřené na získání nových dárců krve a dlouhodobou finanční podporou Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

V roce 2019 věnovala Společnost do dobročinné aukce pistoli CZ 75 z limitované pamětní edice Republika. Výtěžek aukce ve výši 650 000 Kč byl věnován Vojenskému fondu solidarity a Nadaci policistů a hasičů.

Společnost rovněž podporuje tým sportovních střelců CZ Shooting Team, jehož členové v roce 2019 získali celkem 42 zlatých, 25 stříbrných a 13 bronzových medailí v řadě disciplín Mezinárodní konfederace praktické střelby (IPSC), včetně čtyř titulů mistra Evropy.

Prodávající akcionář

Veškeré stávající akcie Společnosti drží Prodávající akcionář, česká holdingová společnost, jejíž jediným věcným aktivem je právě podíl ve Společnosti. Většinovým akcionářem v osobě Prodávajícího akcionáře je společnost European Holding Company, SE („EHC“), která v Prodávajícím akcionáři drží podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 90 %. Jediným a ovládajícím vlastníkem EHC je René Holeček. Zbývajících 10 % akcií Prodávajícího akcionáře má následující vlastníky: (i) 5 % je v držení Lubomíra Kovaříka, prezidenta a předsedy představenstva Společnosti, (ii) 2,5 % je v držení Reného Holečka, předsedy dozorčí rady Společnosti, a (iii) 2,5 % je v držení Jana Drahoty, místopředsedy představenstva Společnosti a finančního ředitele Skupiny.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter