České společnost ekonomická uspořádala 11. ročník bienální konference

Ve dnech 17.-18. května 2021 se konal již 11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické, na které vystoupili přední ekonomové středoevropského regionu. Hlavními řečníky konference byli guvernér České národní banky Jiří Rusnok a prof. Philippe Aghion z College de France a the London School of Economics.

Jíří Rusnok se ve svém vystoupení věnoval nejprve dlouhodobému vývoji nezávislosti centrálních bank ve vyspělých ekonomikách, proměnám paradigmatu jejich fungování, novým tématům, kterým centrální banky věnují v poslední době pozornost, a výzvám, před nimiž banky stojí. Ve druhé části vystoupení přiblížil některá makroekonomická témata, která vstupovala a vstupují do rozhodování ČNB o měnové politice během pandemie koronaviru.

Philippe Aghion upozornil na význam inovací, které vytváří nové pracovní příležitosti a jsou zdrojem bohatství, a to především v období neustále se střídajících krizí. Ve svém příspěvku také zmínil neustálou potřebu radikálních změn hraničících s revolucí. Dle prof. Aghiona je nutné pochopit sílu tvůrčí destrukce, která za posledních dvě stě let vedla společnost k dříve nepředstavitelné prosperitě. Ve svých teoriích zmínil nejen technologický růst, ale také význam determinantů zdraví a štěstí. Jeho výsledky naznačují, že současná životní úroveň založená na volném trhu se neobejde bez státních zásahů, které budou kontrolovat sociální nerovnosti, které tvorba inovací zanechává.

V průběhu konference byly také předány ceny Mladý ekonom roku 2020, které Česká společnost ekonomická uděluje ekonomům do 30 let věku. Laureátem ceny se stal Bruno Baránek (Princeton University, USA) za práci “Quality of governance and design of public procurement”. Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal Jan Hanousek Jr. (University of South Florida, USA) za práci na téma “Political Insider Trading: A narrow versus comprehensive approach“. Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Marek Šedivý (IES FSV UK, Praha) za práci “Mortality shocks and household consumption: The case of Mexico”. Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel kolektiv autorů Dominika Ehrenbergerová a Josef Bajzík (ČNB a IES FSV UK, Praha). Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal oceněn Daniil Kashkarov (CERGE-EI, Praha) a to za práci s názvem “Automation and Human Capital: Accounting for Individual-Level Responses”.

Součástí každoročně udělovaných cen Českou společností ekonomickou je také Cena Kateřiny Šmídkové, která oceňuje v ČR dlouhodobě žijící české i zahraniční ekonomky s mimořádně kvalitní publikační činností. Držitelkou této ceny se stala Marie Hoerová, Ph.D., působící akademicky jako výzkumný poradce v Evropské centrální bance a v CEPR.

Na slavnostním plenárním zasedání byla udělena také Cena České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení, a to profesoru Lubomíru Mlčochovi, emeritnímu profesorovi ekonomie Institutu ekonomických studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Profesor Lubomír Mlčoch patří k nejvýraznějším českým ekonomům posledních generací. Výzkum prof. Mlčocha přispěl k lepšímu porozumění (ne)fungování socialistické ekonomiky z pohledu mikroekonomie a institucionální ekonomie.

Na konferenci bylo prezentováno více než 40 vědeckých studií z téměř všech oblasti ekonomie, od historie ekonomického myšlení, financí a behaviorální ekonomie až po měnovou a fiskální politiku, trh práce, finanční stabilitu, zdravotnictví a vzdělávání. „I přes současné restrikce spojené s pandemií COVID-19 se nám podařilo zorganizovat prestižní konferenci, která zaujala nejen akademický svět, ale také učitele na středních školách a mnohé tvůrce hospodářské politiky, kteří se účastnili prostřednictvím video streamu z jednotlivých sekcí“ uvedl Svatopluk Kapounek, prezident České společnosti ekonomické a proděkan Fakulty provozně ekonomické Mendelovy univerzity v Brně.

Newsletter