CleverMaps v rámci iniciativy COVID19cz spouští vzpomínkové mapy v call centru pro hygieniky

Skupina českých IT firem sdružených v rámci iniciativy “Data proti Covid” Covid19cz dnes spouští ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi řešení pro trasování šíření nákazy koronavirem. Cílem je zrychlit, zpřesnit a zefektivnit proces dohledávání šíření nákazy, a to za pomoci lokačních dat telekomunikačních operátorů a bank. Aktivitu schválila už 18. března Vláda ČR. Společnost CleverMaps je v rámci projektu zodpovědná za přípravu aplikace pro operátory a tvorbu vzpomínkových map, ve kterých je možné procházet aktivity nakažených a potenciálně nakažených osob až 3 týdny zpětně a pomoci tak volaným vzpomenout si, kde byli, a s kým se potkali. 

Součástí aktivit Covid19cz je mimo jiné již zřízená informační linka na čísle 1212 se speciálním call centrem o 200 operátorech. Ta již zásadně ulevila přetížené lince 112 či 155 a slouží jako informační servis pro situaci okolo koronaviru. Jen od neděle 15. do čtvrtka 19. března se na linku dovolalo 28 tisíc osob. Operátoři z řad hygieniků, profesionálních zaměstnanců call center i dobrovolně přihlášených mediků aktivně kontaktují osoby nakažené koronavirem Covid19. Díky nové funkci analýzy dat z jejich mobilních telefonů a bankovních transakcí mohou nově zmapovat, kde se osoby pohybovaly a upozornit na to lidi, kteří se s nimi mohli potkat.

Pomohou data a jejich analýza

Volaný nejprve musí udělit před rozhovorem výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu a případně s využitím jeho platební historie, analytické nástroje poté data automaticky zpracují. Odborný operátor call centra (obvykle zdravotník) získá podrobnou vzpomínkovou mapu v rozhraní aplikace CleverMaps s vyznačením hlavních oblastí výskytu, kde se volaný v posledních až 3 týdnech pohyboval a kde a jak dlouho člověk pobýval. Cílem rozhovoru je pak zjistit zejména s kým se volaný mohl během této doby potkat. 

Hygienici tak už nebudou odkázaní na paměť nakažených a mohou klást cílenější otázky na nejrizikovější momenty a místa, kde se mohla šířit nákaza na jiné lidi. Cílem projektu je totiž také získat kontakty na lidi, kteří přišli s nakaženými do styku a ty okamžitě propojit s příslušnou hygienickou stanicí kvůli jejich případnému umístění do karantény.

Analýza dat a jejich vizualizace do podoby vzpomínkových map, kterou provádíme, umožňuje zejména zrychlit a zefektivnit současný proces trasování. Cílem je co nejrychleji vytrasovat současnou potvrzenou i potenciální nákazu a přejít z plošné karantény do “chytré” tzn.cílené karantény a snižovat reprodukční číslo infekce R,“ uvádí Ondřej Tomas, zakladatel společnosti CleverMaps.

Řízený a daty podpořený trasovací rozhovor je dobrý začátek, ale my se musíme rychle posunout dál. Potřebujeme zapojit další řešení, data a technologie. Pracujeme na využití mobilních aplikací v telefonech, které vysílají řádově přesnější polohu než síťová data operátorů. V nejbližších dnech bychom měli spustit i mobilní aplikace na bázi bluetooth, která detekuje setkání vašeho telefonu s ostatními telefony. Obrovskou výhodou je, že aplikace funguje i offline tam, kde není signál, například v metru,” doplňuje Tomas.

Souhlasem se zpracováním údajů z aplikací se tak budou moci občané aktivně zapojit do boje s šířením koronaviru.

I proces trasování polohy osob nakažených koronavirem je od začátku podmíněný jejich výslovným souhlasem, uděleným před začátkem rozhovoru. Nastaveny jsou ale i další bezpečnostní opatření. Nejpozději do šesti hodin od udělení souhlasu musí být použitá data z aplikace smazána.

Trasovací call centrum vzniklo za použití technologií společností Keboola, Daktela a CleverMaps a díky neúnavné a nadšené práci mnoha desítek dobrovolníků. Nelze také opomenout maximální kooperaci a překonání mnoha bariér ze strany českých telekomunikačních operátorů a bank. Patří jim za to velký dík.

Mapa ekonomických dopadů koronaviru

Firma CleverMaps ve spojení s hlavním ekonomem finanční skupiny Natland Petrem Bartoněm sestavila také pravidelně aktualizovanou mapu světa. Ta ukazuje počty obětí, nakažených, či uzdravených z nákazy novým koronavirem, ale také vyčísluje jeho ekonomické dopady na jednotlivé světové ekonomiky. Mapa zobrazuje odhad ztraceného hrubého domácího produktu spojeného s vyřazením lidí z pracovního procesu a dalších multiplikačních efektů.

Práce skupiny firem Covid19CZ zajišťují  kromě CleverMaps zástupci českých firem Seznam.czAlza.czKeboolaPale Fire CapitalO2mluviiČesko.DigitalLiftagoStories.biDataSenticsDateioExpertkomActumWMC/GreyRockawayInvia.cz a Reservio.
 

Newsletter