ČNB vstupuje do roku 2017 s organizačními změnami

V České národní bance proběhnou počátkem roku 2017 organizační změny, které se budou týkat ekonomického výzkumu, mezinárodní činnosti ČNB a agendy související s lidskými zdroji.

ČNB se rozhodla posílit ekonomický výzkum a k 1. lednu 2017 dojde k začlenění samostatného odboru ekonomického výzkumu do sekce měnové a do samostatného odboru finanční stability. Děje se tak v rámci reorganizace ekonomického výzkumu ČNB, jejímž cílem je posílení vazby mezi výzkumem a klíčovými činnostmi centrální banky, a to při současném zachování odborné kvality výzkumných publikací ČNB. Bankovní rada ČNB o této změně rozhodla na svém jednání 10. listopadu. 

„Jde nám primárně o posílení výzkumu a o to, aby výzkumní pracovníci byli co nejblíže páteřním činnostem banky, měnové politice a finanční stabilitě. Našim cílem je posunout již dnes vysoce kvalitní výzkum na ještě vyšší úroveň i v mezinárodním měřítku,“ uvádí viceguvernér Mojmír Hampl. V novém pojetí dojde k posílení manažerských prvků řízení při organizaci výzkumu a k jeho pružnější schopnosti reagovat na nově vznikající výzkumné priority.

Nové organizační uspořádání umožní mobilitu pracovníků mezi výzkumem a analytickými činnostmi podporujícími hlavní činnosti banky. Ekonomický výzkum v oblasti měnové politiky převezme sekce měnová, ve které bude zřízen odbor ekonomického výzkumu. Na místo ředitele tohoto odboru jmenovala bankovní rada 22. prosince Jana Brůhu. Výzkum zaměřený na podporu finanční stability převezme samostatný odbor finanční stability, přičemž dojde k jeho personálnímu posílení.

Odbor Evropské unie a mezinárodních organizací přejde od 1. ledna 2017 ze sekce kancelář do sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, a to za účelem sjednocení koordinace mezinárodní činnosti ČNB v jednom útvaru. Bankovní rada o tom rozhodla 24. listopadu a následně 8. prosince jmenovala Vojtěcha Bellinga náměstkem ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce na FT pověřeného řízením odboru EU a mezinárodních organizací.

Bankovní rada ČNB dále 1. prosince rozhodla o sloučení sekce lidských zdrojů se sekcí kancelář. Většina činností doposud zajišťovaných touto sekcí přejde od 1. února 2017 do nově vzniklého odboru lidských zdrojů v sekci kancelář. Tento odbor povede Vilém Čermák, kterého bankovní rada současně zařadila na místo náměstka ředitelky sekce kancelář.

Newsletter