Evropské i americké výnosy klesají. Euro po včerejším zpevnění nad 1,0900 EURUSD zisky smazalo. Obchoduje se pod 1,0850 EURUSD. Koruna se drží stabilně nad 23,80 za euro.

ČNB: Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs IMF)

Ukazatele finančního zdraví byly vytvořeny Mezinárodním měnovým fondem v zájmu podpory mezinárodního srovnávání a podpory makroobezřetnostních analýz finančního trhu.

Tyto ukazatele se skládají ze dvou částí, z tzv. základní (core) sady, která zahrnuje základní ukazatele za bankovní sektor a je pro zúčastněné země povinná, a tzv. nepovinné (non-core) sady, kam kromě dalších doplňkových ukazatelů za bankovní sektor patří i vybrané ukazatele charakterizující ostatní finanční a nefinanční instituce, domácnosti, likviditu trhů a trh s nemovitostmi. Kromě konkrétních údajů byla zpracována i podrobná metadata, která popisují rozdíly v základních předpokladech (např. v účetnictví, způsobech oceňování, rozsahu konsolidace) i specifických podmínkách (nedostupnost některých položek v národních systémech výkaznictví apod.) za jednotlivé země, která umožňují posoudit vzájemnou srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi.

Přispívání do databáze ukazatelů finančního zdraví je dobrovolné, pokud se však daná země přihlásí k poskytování informací, zavazuje se tím k pravidelné aktualizaci poskytovaných dat i metadat. Každá země má možnost vybrat si v jaké periodicitě bude data poskytovat ve vazbě na dostupnost údajů.

Celkovou prezentaci ukazatelů finančního zdraví najdete na stránkách Mezinárodního měnového fondu (http://data.imf.org/FSI)

Česká národní banka se zapojila do tohoto projektu Mezinárodního měnového fondu a poskytuje všechny údaje (základní i nepovinné), které se týkají bankovního sektoru ve čtvrtletní periodicitě. Ukazatele zasílané Mezinárodnímu měnovému fondu budou pravidelně zveřejňovány i na stránce České národní banky spolu se stručnou metodikou obsahující základní rozdíly proti metodice Mezinárodního měnového fondu a hlavní rozdíly proti obdobným ukazatelům používaných Českou národní bankou v jejích materiálech. Aktualizace dat bude probíhat nejpozději do tří měsíců po skončení čtvrtletí, resp. do čtyř měsíců po konci roku.

Nelze zcela vyloučit dočasné dílčí rozdíly mezi hodnotami ukazatelů finančního zdraví prezentovanými na webu ČNB a hodnotami prezentovanými na webu MMF, a to vzhledem k tomu, že případná aktualizace FSIs (např. po auditu) je publikována na webu MMF s určitým zpožděním.

Newsletter