ČSÚ: Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce

Poslední odhad sklizně k 15. září potvrdil meziročně nižší úrodu obilovin (−1,4 %) a řepky (−17,5 %). Také úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší (−3,5 %). Naopak příznivější je odhad sklizně cukrovky (+8,8 %), slunečnice (+61,8 %) nebo máku (+1,8 %).

„I přes neobvykle pomalý průběh žní se zemědělcům podařilo do poloviny září sklidit všechny plochy obilovin. Poslední zářijové odhady potvrdily průměrnou úrodu. Celková sklizeň obilovin po započítání odhadu sklizně kukuřice přesáhla 8 miliónů tun a je o necelá tři procenta vyšší než desetiletý průměr,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se sklidilo 8 003 tis. tun obilovin včetně kukuřice. Produkce je meziročně o 110 tis. tun nižší (−1,4 %). Důvodem tohoto mírného poklesu je jak nižší hektarový výnos 6,03 t/ha (−0,5 %), tak menší plocha osetá obilovinami 1 326 tis. ha (−0,9 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice je o 2,6 % vyšší než průměr sklizní za posledních deset let.

Pšenice ozimé, která je naší nejvýznamnější obilovinou, se podle odhadu sklidilo 4 563 tis. tun, o 237 tis. tun méně než v loňském roce (−4,9 %). Méně se sklidilo také dalších obilovin, ječmene jarního 1 105 tis. tun (−1,2 %), kukuřice 770 tis. tun (−6,7 %), ječmene ozimého 654 tis. tun (−6,3 %), tritikale 198 tis. tun (−7,0 %) a žita 127 tis. tun (−26,3 %). Naproti tomu sklizeň pšenice jarní na úrovni 380 tis. tun je především díky významnému rozšíření osevní plochy více než trojnásobná (+ 277 tis. tun) a ovsa se sklidilo 206 tis. tun, o 12,3 % více než v loňském roce.

„Letošní hektarové výnosy brambor jsou na dobré úrovni, ale celková sklizeň bude ve srovnání s loňským rokem pravděpodobně o necelá čtyři procenta nižší. Důvodem je úbytek ploch. Řada pěstitelů v důsledku protiepidemických opatření svoji loňskou produkci nemohla na trhu uplatnit a letos pěstování brambor raději omezila,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Očekávaná sklizeň brambor 672 tis. tun je meziročně o 3,5 % nižší. Letos zemědělci osázeli bramborami 23 tis. hektarů polí, to je přibližně o tisíc hektarů méně než vloni (−4,4 %). Z hektaru se sklízí podobně jako před rokem průměrně 29,42 tun brambor (+0,9 %). Ve srovnání s desetiletým průměrem je letošní odhadovaná úroda brambor o 3,4 % vyšší (výměra −3,5 %; hektarový výnos +7,1 %).

Předpokládaná sklizeň cukrovky 3 996 tis. tun je meziročně o 8,8 % vyšší díky nárůstu  odhadovaného hektarového výnosu na 65,26 t/ha (+6,1 %) a také mírnému rozšíření osevní plochy na 61 tis. ha (+2,6 %). Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 5 tisíc hektarů (−7,4 %). Letošní předpokládaná sklizeň cukrovky je o 2,6 % vyšší ve srovnání s průměrem sklizní za posledních deset let (výměra −0,1 %; hektarový výnos +2,7 %).

„Zatímco letošní sklizeň řepky je nejslabší za posledních čtrnáct let, očekávaná úroda ostatních olejnin je díky rozšíření osevních ploch výrazně vyšší. Sóji se sklidí o polovinu více a odhadovaná úroda slunečnice, hořčice nebo lnu převyšuje loňskou sklizeň dokonce o dvě třetiny,“ doplnila Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Podle posledního odhadu se sklidilo 1 027 tis. tun řepky, o 218 tis. tun méně než vloni (−17,5 %). Na tomto poklesu se podílí jak nižší hektarový výnos 3,00 t/ha (−11,3 %), tak snížení osevní plochy na 342 tis. ha (−7,0 %). Letošní odhad sklizně řepky je také téměř o pětinu nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (sklizeň −19,2 %; výměra −12,1 %; hektarový výnos −8,0 %) a je nejnižší od roku 2006, kdy se z výměry 292 tis. hektarů sklidilo 880 tis. tun řepky.

Očekávaná produkce máku 29 tis. tun je meziročně o 1,8 % vyšší i přes pokles hektarového výnosu na 0,67 t/ha (−6,6 %) díky rozšíření osevní plochy na 44 tis. ha (+9,0 %). Poslední odhad úrody máku se proti předchozímu červencovému odhadu výrazně snížil (−2 tis. tun; −5,9 %), ale i přesto je odhadovaná sklizeň o třetinu vyšší proti desetiletému průměru (+33,0 %) a je také nejvyšší v posledním desetiletí.

Odhad sklizně slunečnice 47 tis. tun je meziročně o dvě třetiny vyšší (+61,8 %) zejména díky navýšení osevní plochy na 18 tis. ha (+59,5 %). Výměra slunečnice se tak po dvou letech výrazného propadu přiblížila úrovni roku 2018, kdy se pěstovala na dvaceti tisících hektarech. Hektarový výnos 2,62 t/ha je meziročně o 1,4 % vyšší. Odhadovaná sklizeň slunečnice je při srovnání s průměrem za posledních deset o 4,2 % vyšší (výměra −4,9 %; hektarový výnos +9,5 %).

Produkce hrachu na zrno 109 tis. tun je meziročně o necelou třetinu vyšší (+28,0 %). Na meziročním nárůstu úrody se podílí zejména rozšíření osevní plochy na 39 tis. ha (+18,2 %), ale i vyšší hektarový výnos 2,82 t/ha (+8,3 %). Díky rozšíření výměry hrachu je odhad jeho produkce také výrazně vyšší při porovnání s desetiletým průměrem (sklizeň +77,1 %; výměra +63,7; hektarový výnos +8,2 %).

Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 8 807 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (−0,3 %). Hektarový výnos je mírně nižší 38,54 t/ha (−1,3 %) a osevní plocha se naopak rozšířila na 228 tis ha (+1,0 % v porovnání s loňskou sklizňovou plochou). Vojtěšky se sklidilo 535 tis. tun (−0,9 %) a jetele lučního 380 tis. tun (−10,7 %). Odhad úrody těchto pícnin převyšuje desetiletý průměr sklizní, kukuřice na zeleno a siláž o 8,0 %, vojtěšky o 17,1 % a jetele o 5,0 %.

Podrobnější informace zabývající se také odhady sklizně dalších druhů polních plodin, chmele, hroznů révy vinné a vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2021. Definitivní údaje o sklizni za rok 2021 v rozsahu všech sledovaných zemědělských plodin zveřejní Český statistický úřad 23. února 2022.

Newsletter