ČSÚ: Deficit obchodní bilance se meziročně zmenšil

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 3,8 mld. Kč, který byl meziročně o 25,4 mld. Kč menší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 17,2 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích. Přebytek obchodu se stroji a zařízeními stoupl o 4,5 mld. Kč a o stejnou částku (přechodem z pasiva do aktiva) vzrostla bilance obchodu s elektrickými zařízeními.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 10,6 mld. Kč. Deficit se zvětšil u obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,1 mld. Kč a kladné saldo ostatních dopravních prostředků kleslo o 1,1 mld. Kč.

Kladná bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zhoršila o 4,2 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 29,6 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 6,0 % na 333,6 mld. Kč a dovoz o 12,2 % na 337,4 mld. Kč. Srpen 2023 měl stejný počet pracovních dní jako srpen 2022.

„V zahraničním obchodu se zbožím byl i druhý prázdninový měsíc ve znamení červených hodnot, přestože se deficit meziročně zmenšil. Obchodní bilance za srpen skončila záporná, dovoz meziročně poklesl a vývoz byl rovněž nižší. Vývoz výrazně ovlivnil pokles cen elektřiny, dovoz pokles cen ropy a zemního plynu,“ říká Stanislav Konvička z oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,5 % a dovoz o 1,7 %.

V lednu až srpnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,2 mld. Kč ve srovnání s deficitem 137,6 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,5 %, zatímco dovoz klesl o 4,4 %.

____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu – Zahraniční obchod se zbožím.
Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.
Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2) 
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, pověřen vedením oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 11. 2023

Newsletter