ČSÚ: Květnová obchodní bilance skončila opět přebytkem

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,3 mld. Kč, což byl meziročně o 6,9 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 15,1 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 36,0 mld. Kč. Zlepšila se také bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji (deficit se zmenšil o 3,0 mld. Kč), stroji a zařízeními (přebytek vzrostl o 2,2 mld. Kč) a textiliemi (změnou z pasiva do aktiva o 2,0 mld. Kč).

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance se základními kovy o 6,6 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 6,0 mld. Kč (vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství), chemickými látkami a přípravky o 4,7 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky o 4,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 41,6 % na 334,3 mld. Kč a dovoz o 38,6 % na 327,9 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou května 2020, kdy byla ještě v platnosti restriktivní opatření proti koronaviru. Květen 2021 měl o dva pracovní dny více než květen 2020.

V lednu až květnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 92,3 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 79,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 26,3 % a dovoz o 20,5 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 8,1 % a dovoz o 4,1 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,0 %) a dovozu (o 0,8 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v květnu přebytkem 57,5 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 11,4 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Francií o 4,4 mld. Kč a Německem o 3,3 mld. Kč. Snížila se naopak kladná bilance obchodu s Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a o stejnou hodnotu se prohloubil deficit obchodu s Polskem.

V květnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,8 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,4 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 39,7 % (61,6 mld. Kč) na 216,5 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 45,1 % (49,4 mld. Kč) a dosáhl 158,7 mld. Kč. V květnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 6,7 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 4,1 mld. Kč na 49,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 4,8 mld. Kč. Vzrostl naopak přebytek obchodu se Spojeným královstvím o 3,1 mld. Kč a deficit se zmenšil v obchodě s Čínou o 2,1 mld. Kč.

________________________

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
 https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________________
Poznámky:
1) 
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3
EU27 – od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Newsletter