ČSÚ: Listopadová bilance skončila přebytkem

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 30,8 mld. Kč, což byl meziročně o 57,2 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 15,1 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 11,4 mld. Kč. Schodek obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 11,3 mld. Kč (v důsledku poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství). Kladné saldo bilance se stroji a zařízeními meziročně vzrostlo o 5,2 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně nižší přebytek obchodu s elektrickou energií o 3,7 mld. Kč (v důsledku poklesu cen).

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v listopadu meziročně zlepšil o 9,5 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 47,2 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 2,6 % na 403,6 mld. Kč a dovoz o 15,4 % na 372,8 mld. Kč. Listopad 2023 měl stejný počet pracovních dní jako listopad 2022.

„Vzhledem k vyššímu meziročnímu poklesu dovozu nad vývozem skončila listopadová obchodní bilance kladným výsledkem a dosáhla zatím nejvyšší hodnoty roku 2023. Výraznější meziroční pokles dovozu, přibližně o 46 %, jsme zaznamenali opět u ropy a zemního plynu, ale také u elektrických zařízení, a to téměř o 30 %,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,4 % a dovoz o 3,7 %.

V lednu až listopadu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 120,8 mld. Kč ve srovnání s deficitem 202,4 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 1,2 %, zatímco dovoz klesl o 6,4 %.
____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu – Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
 Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance  tel. 274 054 144 , e-mail: jana.mazankova@czso.cz

Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 2. 2024

Newsletter