ČSÚ: Obchodní bilance skončila ve schodku

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 5,9 mld. Kč, který byl meziročně o 16,6 mld. Kč menší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 23,3 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích. Přebytek obchodu s motorovými vozidly stoupl o 4,0 mld. Kč a deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 3,1 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles aktiva obchodu s elektřinou o 6,8 mld. Kč. Deficit se zvětšil u obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,5 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 1,8 mld. Kč.

Kladná bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zhoršila o 5,5 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 21,9 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 4,0 % na 318,8 mld. Kč a dovoz o 8,4 % na 324,7 mld. Kč. Červenec 2023 měl stejný počet dní jako červenec 2022.

„V červenci skončila obchodní bilance v červených číslech, a jde tak o první zápornou bilanci v tomto roce. Na straně vývozu jsme zaznamenali nejvyšší meziroční pokles u elektřiny o 72 %, na dovozu pak u ropy a zemního plynu o 63 %, přičemž oba poklesy jsou způsobeny zejména snížením cen těchto komodit,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 3,6 % a dovoz o 1,4 %.

V lednu až červenci 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 73,6 mld. Kč ve srovnání s deficitem 108,3 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,0 %, zatímco dovoz klesl o 3,1 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2022 vzrostl meziročně vývoz o 13,6 % na 4 407,3 mld. Kč a dovoz o 18,5 % na 4 612,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila schodkem 204,8 mld. Kč ve srovnání s deficitem 9,2 mld. Kč v roce 2021.

____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu – Zahraniční obchod se zbožím.
Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.
Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 
09. 10. 2023

Newsletter