Pravděpodobnost snížení britských sazeb v srpnu klesla z 50 % na 25 %. Libra zpevnila nad 1,3000 GBPUSD. Dolar plošně oslabuje. Proti euru nad 1,0930 a proti koruně pod 23,15.

ČSÚ: Pokles tržeb v dopravě a skladování

Ve 2. čtvrtletí tržby za služby klesly mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 3,5 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo odvětví dopravy a skladování.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 1,2 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v profesních, vědeckých a technických činnostech a administrativních a podpůrných činnostech.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy klesly o 3,5 %. Pokles tržeb byl zaznamenán ve všech odvětvích služeb kromě ubytování, stravování a pohostinství a profesních, vědeckých a technických činností.

„Tržby za služby ve druhém čtvrtletí meziročně klesly. Tak jako v prvním čtvrtletí mělo na snížení vliv zejména odvětví dopravy a skladování“, říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.
V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

  • V dopravě a skladování se tržby snížily o 11,3 %. Pokles tržeb zaznamenalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 16,0 %), pozemní a potrubní doprava (o 9,7 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o  3,4  %). Naopak tržby vodní dopravy vzrostly o 0,3 % a letecké dopravy o 10,3 %.
  • V ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 0,7 %. V ubytování tržby vzrostly o 7,5 %, ve stravování a pohostinství  tržby klesly o 1,4 %.
  • V informačních a komunikačních činnostech tržby poklesly o 1,6 %. Největší pokles tržeb vykázal filmový a hudební průmysl (o 12,0 %) a vydavatelské činnosti (o 5,7 %). Informačním činnostem, které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting, poklesly tržby o 3,2 %. Tržby se snížily také tvorbě programů a vysílání (o 2,9 %), činnostem v oblasti informačních technologií (o 0,5 %) a telekomunikačním činnostem (o 0,2 %).
  • V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,0 %.
  • V profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 2,9 %. Nejvyšší nárůst tržeb o 9,4 % zaznamenaly právní a účetnické činnosti. Reklamní agentury a průzkum trhu vzrostly o 2,9 %, architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy o 2,1 %. Činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení vzrostly o 0,3 %. Naopak pokles tržeb o 1,6 % vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru.
  • V administrativních a podpůrných činnostech tržby klesly meziročně o 0,8 %. K největšímu poklesu tržeb došlo u agentur práce o 13,3 % a u činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny o 7,0 %. Pokles zaznamenaly tržby v odvětví činností v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,2 %. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání klesly o 2,7 % a bezpečnostní a pátrací agentury o 2,4 %. Naopak růst tržeb o 16,2 % vykázaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti.

______________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za 2. čtvrtletí 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284,e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 27. 7. 2023

Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31030

Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2023

Newsletter