ČSÚ: V červnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,6 %

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v červnu 76,2 %. Oproti červnu 2022 se zvýšil o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,0 %, u žen 70,1 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 43,7 %, u 30–49 let 87,7 %, u 50–64letých 83,3 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červnu 2,6 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,4 %, u žen 3,0 %.

„Již dva roky se drží obecná míra nezaměstnanosti v Česku pod hranicí tří procent, u mužů dokonce pod 2,5 %. U žen byla míra nezaměstnanosti typicky vyšší, občas dosahovala i 3,5 %,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 78,2 %. Oproti červnu 2022 se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,9 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (72,3 %) o 11,7 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v červnu 2023 za Česko na úrovni 2,7 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Metodická změna ve VŠPS
Od 3. čtvrtletí 2023 dojde k avizované metodické změně v systému vážení a dopočtů. Při použití nových vah by míra zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let činila v červnu 75,8 %. Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–64 let by při použití nových vah činila 2,7 %;  míra ekonomické aktivity osob ve věku 15–64 let potom 77,9 %.

________________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: 
dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Drobilíková, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274052972, e-mail: 
petra.drobilikova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2023.
Metodické poznámky VŠPS: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 20. 7. 2023 / 27. 7. 2023
Termín zveřejnění další RI: 31. 8. 2023

Newsletter