Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po pátečních dat z trhu práce obchoduje pod 1,0800 za euro. Měny regionu ve ztrátě. Koruna oslabila nad 23,80 za euro.

ČSÚ: V říjnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,3 %

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v říjnu 75,8 %. Oproti říjnu 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,7 %, u žen 69,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,6 %, u 30–49 let 87,8 %, u 50–64letých 81,3 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v říjnu letošního roku 2,3 %. Meziročně se snížil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,6 %.

„Celková nezaměstnanost v Česku zůstala v říjnu stále velmi nízká. Zatímco některé firmy propouštěly zaměstnance, jiné naopak nové pracovní síly nabíraly,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,5 %. Oproti říjnu 2021 se zvýšil o 0,8 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,3 %) o 12,1 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v říjnu za Českou republiku na úrovni 2,1 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Drobilíková, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274052972, e-mail: 
petra.drobilíková@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 6. 2022 a predikce vývoje v dalších osmi měsících.

Metodické poznámky VŠPS: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps
Termín ukončení sběru dat
 / termín ukončení předběžného zpracování: 23. 11. 2022 / 30. 11. 2022
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2023

Newsletter