ČSÚ: V srpnu byla očištěná míra nezaměstnanosti na 2,5 %

Míra zaměstnanosti
Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v srpnu 75,4 %. Oproti srpnu 2021 se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,1 %, u žen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 43,8 %, u 30–49 let 88,2 %, u 50–64letých 80,2 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v srpnu letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 3,1 %.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,3 %. Oproti srpnu 2021 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,7 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,1 procentního bodu.

„Rozdíl mezi mírami ekonomické aktivity žen a mužů byl historicky až do roku 2010 mezi 15 a 18 p. b. Od roku 2011 nastoupil trend jeho postupného snižování, kdy ze 17 klesl k 13 p. b. Tento trend byl přerušen koronavirovou krizí, která postihla ekonomickou aktivitu žen více, ale v posledních třech měsících opět rozdíl osciluje kolem 13 p. b.,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v srpnu za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail: ilona.mendlova@czso.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2022 a predikce vývoje v dalších osmi měsících.

Metodické poznámky VŠPS: https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps

Termín ukončení sběru dat
 / termín ukončení předběžného zpracování: 21. 9. 2022 / 26. 9. 2022
Termín zveřejnění další RI: 3. 11. 2022

Newsletter