ČSÚ: Vysoký růst dovozu fosilních paliv pokračoval

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 25,5 mld. Kč ve srovnání s přebytkem 3,9 mld. Kč ve stejném měsíci roku 2021.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil zejména meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 11,1 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 10,3 mld. Kč a kladná bilance obchodu s elektřinou klesla o 3,1 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 1,6 mld. Kč. Také se zmenšil deficit obchodu se základními kovy o 1,6 mld. Kč a počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,4 mld. Kč.

„Záporná obchodní bilance za listopad nebývá obvyklá, v červených hodnotách v tomto měsíci byla naposledy v roce 2011. Od počátku roku 2022 byla v mínusu podesáté v řadě za sebou. Schodek bilance za prvních jedenáct měsíců roku se blíží hranici 200 mld. Kč,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v listopadu meziročně zlepšila o 14,5 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 43,5 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 10,8 % na 421,6 mld. Kč a dovoz o 18,7 % na 447,1 mld. Kč.
Listopad 2022 měl stejný počet pracovních dní jako listopad 2021.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,8 % a dovoz o 1,9 %.

V lednu až listopadu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 198,1 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 7,3 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 13,6 % a dovoz o 19,3 %.

__________________

Metodické poznámky:

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím. 

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace: https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu.

__________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 06. 02. 2023

Newsletter